2015年1月27日 星期二

蔡英文推sak「台灣學」有影ia̍h-sī無影?

悼念鄭正煜,蔡英文承諾持續推動本土教育。(來源民報)
<<蔡英文推sak「台灣學」有影ia̍h-sī無影?>>

昨日(25)民進黨主席蔡英文參加南社社長鄭正煜先生ê追思禮。熟似鄭老師ê人,ia̍h-chiah-sī對台文phó-lio̍k-á了解êlóng知影鄭老師一生ê心血lóng he 母語教育運動kap本土化,民主化推sak鄭老師過身進前,心肝頭iu-guânbōe落心ê是『台灣學』êsak ͘  lán台灣人更加了解ka-kī ê 歷史,關心土地。

蔡主席ka-kī mā有講起i 1214日去kap鄭老師捻香時有講鄭老師ê心願i會時時khǹg 心內,增加台灣人對土地ê感情kap認同。Lán ài知道現準時有13 ê縣市是民進黨leh huānn-- ê。無道理,講無法度做sáⁿhe會笑破人ê chhùi,講歹聽ê,卸世卸眾。筆者hoán頭去chhuē小英教育基金會所創辨ê想想論壇,竟然chhuē無一篇台文文章,chitán-chuánnê得過!是講kám會是市場ê顧慮?不而過,本土文化教育敢一定ài用市場來思考?Mài bōe記,台灣歷史,母語教育是án-chóaⁿ hō͘ 中國國民黨來洗腦。蔡主席àika-kī講過ê話,siōng簡單--ê方式想想論壇開始落手,然後要求ta̍k ê民進黨執政縣市增加母語教育kap文化推sak。民間能力是有夠--ê,總是需要政黨資源來sakchiah會行久長。無者,放尿攪沙bōe做堆--ah,永遠bōe ha̍h-chê

除了鄭老師外,hō͘台派人士看作是台灣國國歌〈台灣翠青〉歌詞作者鄭兒玉牧師相連sòa來過身,in兩位lóng是台灣教育背後siōng重要ê頭人。今á日,蔡主席ài了解母語是國家發展ê基本kap文化。Che mā是民主進步黨ē-sái為台灣進chit步做--ê是為tio̍h選舉,chiahlàu幾句á母語pua̍h感情ê表面功夫。

過去筆者民報論壇刊過兩篇台文文章,爭取台灣語文教育權tī 11/29“kap “賴清德,請支持母語教育Hit時筆者所向望ê是選舉後,民進黨koh會使chhuā頭,延續過去2000年政黨輪替對台灣教育來拍拚。Lánlia̍h台南市市長做一ê例。賴市長 2009227日做立法委員時立法院抗議台語認證預算hông thâi 掉,甚至到2012221日做台南市市長͘『聯合國教科文組織』chit張批,向望將Siraya(西拉雅)語言『死語』變成是復興當中ê語言。總是,不管有最後ê成績suí ia̍h-sī báilán ē-sái看見賴市長為母語教育ê心。尾á,賴市長知是lehsiánn舊年soah2014年推動英文是第二官方語言,天地lia̍h顛倒反,suah bōe記過去ka-kī為母語來出聲ê形影。賴清德,請支持母語教育文章寫了chiânn清楚,“gún m̄是反對講英語來實現國際化。問題是賴清德根本是頭尾lia̍h倒吊,kám講賴神bōeka-kī母語是台語,選舉huah khah大細聲kap民眾跋(pua̍h)感情時講ê話是台語,講sánn-mih釘根生根府城等等。別人欺負lán bô夠,你賴神mā beh來參chit kha chiah有夠khuì

所致,筆者所向望ê是蔡主席ài提醒13 ê縣市長,ka-kī mā mài bōeka-kī對鄭老師,對濟濟關心台灣教育ê朋友ê約束來推sak“台灣學。有樣欲做想想論壇開始接受母語書寫。無者,只是政治chhùi-nōa niâ
2015年1月22日 星期四

Hō͘咱台語教育,m̄是hō͘咱chhi-pho


TVBS來源,作者翻攝

<<Hō͘咱台語教育,͘chhì-pho>>

『草莓』án-chóaⁿ講?Hiah是外國人ê mi̍h。咱台灣有刺波(chhì-pho),一般學術界叫做『懸鉤子』,外國來ê刺波,tō叫外國chhì-pho,西洋chhì-pho…kám有難?阮beh來參戰討論名詞定義ê問題,che͘學者,khah免引起筆戰。阮所beh講ê是基本教育權ê問題。

無推sak母語教育,三五工tio̍hcheán-chóa唸問heán-chóa唸提來作新聞,實在是chiok無奈ê代誌。Beh學語言,查字典是第一步,mā是基本,chechiok自然--ê。過去學英文,北京語kám m̄是?現準竟然三不五時tī新聞來leh sńg『文藝復興』ê戲齣,而且koh是假--ê。身為台灣人kámbōe感覺堯疑giâu-gî che m̄是正常現象?新聞媒體者kám講無法度行落入去調查思考chit款ê病症?是—lahchiok大部份是政府教育ê問題。所致,媒體pìⁿ-siàng來洗腦民眾,一直停留tī台語名詞紹介階段,逐家heng討論正字,正音,基本名詞,外來用語等等mā 是tú-tú好 niâSoah連平常tō攏m̄ kám將台語來講出chhùi,所討論ê攏無真真正正用tī生活當中,船過水無痕,無leh講,無leh寫。講來是家己無自信--lah,無慣習講,pì-sù過去悲情台語史khǹg chit -á先mài講,chiah m̄koh是教育ê問題?看見字bōe曉唸,是無人教,無人kā i 講有白話字(PE̍H-ŌE-JĪ)靠羅馬拼音寫ê台文,chiâⁿ簡單tio̍h ē-sái唸出來。親像leh背英文字,無講無寫,是behhesáⁿ?咱behmài去學,beh kā逐家講ê是che是咱ê母語,咱ê文化,現準行到chit款田地!Hō͘咱lia̍h狂ê是,政府tō 無ài hō͘咱來讀母語。Chiah一直有chit款名詞討論leh se̍h-lin-long chhōe無東南西北,限制台文發展。Che m̄是咱台文沙文主義,是殖民逼壓!

查台語名詞kámhiah困難?筆者吐大話大聲niā-niā,借問tī現準網路世界kámm̄ bat用過Google?準ná是一般名詞,chiok濟台文前輩已經攏有差不多ê資料tī網路頂--ah(m̄信,拜託--ê,家己動手查,免幾分鐘),線頂台日大辭典教育部台語字典thèng-hó 家已查--ahKoh有需要雞婆hō͘新聞來報,che是學習ê基本功。有需要作新聞大聲講che台語án-chóa講,án-chóa唸?世間只chhun殖民國家án-neChit種連鎖效果tō是hō͘人感覺chiok少人leh講,chiok少人leh用,無重要,是無路用ê語言,是一種chhiò-khoeNá是beh報新聞應該是ài來討論教育問題,Siá-ná家己母語攏bōe曉講chiah是問題。Siá-ná新聞三五工tio̍h 來報台語用語án-chóakap án-chóa用,到底是leh khau洗台語,ia̍h-sī幫贊台語?! 我想無!咱beh限制新聞自由,實在是新聞已經變成台文制限ê工具。͘任何一人看tio̍h chit文章ê人來思考討論未來母語發展,台語路是愈來愈e̍htio̍h ài 想辨法走chhōeê出口,gōng-gōng thèng-hāu政府ê施捨!

因為政府無推sak,逐ê人感覺講bōe曉講是正常--ê,thian-tho̍h你ē曉講是正常,講hoān-sè你是ùi“下港--ê。將北京語(華語)當作是高尚,其它母語是方語,chho͘-sio̍k!既然是正常,當然bōe去家己去查字典,ná有,hiah是一時ê好hiân是學習,而且咱所討論ê是家己ê母語。是--lah,時代變化,殖民文化深根,siá是母語家己māsa攏無—lohche是 你kap我看有chit篇文章ê人ê悲哀!咱tō ài認清一件事實是語言是咱ê文化,建構出kap別人無 kâng ê特色,chiah有法度了解過去本土歷史kap記持,當然是殖民者強勢灌͘in ê歷史。

最後,拜託咱新聞工作者koh來報chit款台語名詞討論ê新聞,ná是為台語好,加做寡功課,tio̍h ài ùi教育問題,政策問題討論,chiah是媒體對社會大眾ê責任。͘咱台語教育,͘chhi-pho

註:
民報:中國sông