2015年12月28日 星期一

老相機 ê 哀哭

< 老相機 ê 哀哭>

舊相機 leh
吐出來ê相片 koh khah黃酸--loh
心情ê色水愈來愈沉
--loh,目chiu起濁
頭前ê形影愈來愈霧
頭殼曉變巧
光閘門ê速度tòetio̍h時代ê變化
注意聽
Tio̍h ē聽出伊êsàu有寡無奈
無奈e是袂當koh陪主人四界行
將歡喜快樂e記持 ---
注意看
相片koh khah 黃酸--loh
--是,圖相舖排ê堅持來褪色

*光閘門:光門。

2015/12/28

Koh 行--lah
< Koh --lah >

Koh --lah
Kha-thâu-hu m̄-thiaⁿ-ōe?
kah-thâu ê重量 beh kā 龍骨 teh 歪去--ah sīm
Lán tiāⁿ-tio̍h 1 1 koh---

Tī chit ê bóng-bóng ê 山脈
Têng-têng-tha̍h-tha̍h盤來盤去
lo̍k-á bih tī 看無ê 所在leh lán
Kám leh 偷笑?
山崁烏白亂chông ê sàu siáng--ê

Koh --lah
M̄-thang hō͘lo̍k-á 兄笑
Phāiⁿ-á té siōng chē虛華
身體頂kha-kê liâu koh無願tháu
Hit 粒重hoâiⁿ-hoâiⁿ ê
Teh kah hi-leh-leh
kàu自由
án-chóaⁿ---

城市liám() tio̍h ê 孤單kapiāⁿ
Hō͘ --lih ê
--lih ê 溪流沖散
Hām 心內ê ak-chak hō͘清氣

出山進前
Koh māi phāiⁿ-á 內身軀頂
pa̍k放下

未來ê
Chiah ē khah --leh

2015/12/28

2015年12月24日 星期四

食圓仔歌/高雄-大樹/阿丁先唱 / Pháiⁿ-gín-á筆錄


食圓仔歌/高雄-大樹/阿丁先唱 / Pháiⁿ-gín-á筆錄 ( 網路chhōe 無詞,ka-tī bóng tàu。我耳空有leh phah-piàⁿ thiaⁿ ah!尾後2 pha 無siáⁿ了解。chiah 拜託指教。

(( 周定邦兄有修改 ps 我無完全改,尾--á 2 pha 潘科元老師mā指教。有興趣ê人,koh  tàu  khòaⁿ--chi̍t-ē。 阿凱mā改siōng chē。 )
=====================


Hoⁿ-o͘hkin-á馬公子beh chhōa 祝姑娘,haⁿh( Hioh oh)
chiâⁿ五十,朋友四十,人客百二,你知m̄?
Ta̍k-kê lóng kā恭喜kap賀喜neh
Chit-má tō àiphû chi̍t-kóa圓á請人客 eh--leh (tio̍h--lah)
圓á kā thūn 地基--laha thūn- thūn-eh o͘h
hoⁿhlán酒菜來食ho͘h tō khah sè-jī hâⁿ
Lín ta̍k-gê-- ah,(haⁿh)準備phû圓á,(phû圓á)請人客--o̍͘h( 食圓á o͘h )

圓á phû leh khat lo̍h
Boeh ê tiō phâng
厝邊頭尾是tàu-saⁿ-kang
食圓á sǹgkui萬人

Kng-kiō--ê食圓 siōng phah-piàⁿ
Sǹgphah--êsiōng iâⁿ
e-e-tīn-tīn beh hông
有朋友kap chiâⁿ

Phû-ke食圓食siōng chōe
jī ê gâupûn 鼓吹
O͘h!第三phah鼓食siāng chōe
Koh5 分鐘久piàⁿ saⁿ-hôe

É-káu食圓 koh òⁿ-òⁿ-
Pái-kha 食圓 chha̍k-chha̍k-iô
圓á湯chi̍t--ē-á燒大聲叫
Chit leh死人圓á phû kah siô-siô

Eh!老hòe-á食圓ku̍t-liu-liu
圓á黏chi̍t-ē tiàm chhùi-chhiu
O͘h!趕緊雙手ē-hâi 直直giú
Giú kah ē-hâi liu-liu
Chi̍t ê 老花á soah bô chhiu

Khih-chhùi--ê食圓bē-hiáu pûn
-á phângkui粒直直吞
Kéⁿ chi̍t-ē tiàm àm-kún
khùi tit-tiap pûn
Kéⁿ kah chiu bēlûn

尾手--ê,食圓--ê bē-hiáu thiⁿ
Chi̍t-碗圓á té beh kui sì-nî
用食--ê坐來óa來,kàn-lín-ní,sái-lín-chí
Bē-hiáu thiⁿ,食boeh
Àm-sia̍h-á at斷四五枝    *杓仔
Chi̍t-ê死人圓á koh liâm-thi-thi

ò͘,無kha食圓chiâⁿ gâu cháu
Bóe後,chi̍t-ê é-á-kâu
kah汗ná流
té 3 碗頭
Koh chi̍t-êkoh 目屎nih-nih-lâu

Ò͘-o͘hchhiⁿ-mî食圓hiông-phè-phè
Sûi-khì long tio̍h thiāu-ko-chhe
Ò͘Chi̍t-ê gín-á hō͘ chhiⁿ-mî--ē lap--chi̍t-ē
大聲khàu niû-lé,
細聲khàu niû-pē
Chi̍t-ê死無人--ê
hia

Iau-cha-bó beh hông chhoh
Chi̍t-ê gín-á pàng he thô͘-kha ngia̍uh-ngia̍uh-sô
The̍h-khì la̍k ke-ko     * Ke-ko / te-ko? 
Ke-ko me lâi chhit-thô
-á kap gín-á sioⁿ慢ē té無

Ò͘-o͘hÚn-ku--ê食圓tâng-kóng phāng
Hiông-hiông piàⁿ tùi去新娘房
Phâng tio̍h chi̍t-kha âng-屎桶
Chi̍t ê siāng bô khang--leh


2015/12/24


2015年12月23日 星期三

小草á iā開花


< 小草á iā開花>

He m̄ 知名 ê á
Bih tī壁角leh khùi
Ta̍k-kang ùi hia行過
竟然無發覺
伊早tō leh 觀察我1段時間
soah感覺pháiⁿ-sè
有人kap我 仝

行過kap伊問好
Chôaⁿ-á ta̍k-kang
Hit 日開花
展伊堅lūn ê人生
Hiông-hiông 霸佔ê意念chhèng koân

孤單--bò
我問伊
Kám願意我用自私ê孤戀
將驕ngō͘êm̂ bán--lo̍h-lâi
沖散身上 siok-bo̍k ê
koh ē 開花
Hitchiah koh 陪伴後1 ê有緣人
無,chesó͘-sio̍k lán ê
koh bán 2 片葉á   kâm tī chhùi--lih
望伊堅強ê靈魂來替換


2015/12/23

2015年12月22日 星期二

小可仔年尾記事 12/22

<小可仔年尾記事 12/22>
 
Chit 禮拜首都詩報19(koh1期是特刊,總共20)讀了,koh 有王育德紀念論文集看了。王育德hit本文,大部份lóng看過ah。本成欲寫一篇文投民報,去回應鍾肇政一文,尾a,時間關係,咱寫一首詩表達心意,民報有刊。Chit 個月20號是台江雜誌截稿,本成欲寫一篇「論文」講七字仔史詩,素材lóng chhōe liáu 差不多,不而過,讀無了,phàngka-tī 設定ê範圍kài大,總--是,頂個月開始有leh編歌,設定1020pha,烏白寫,bóng心適,以後講欲學唸歌,學定邦兄án-ne koh 寫出超過1900pha ê七字仔,咱實在無káⁿ hē chit款願。咱tú-tú寫台語滿2khahniā-tiāⁿ

首都詩報chiâⁿ無彩,是chi̍t ê chiâⁿ ê 試驗,我毋捌看過<台灣語文月>無法度來比,府城教會公報目前kan-taⁿ chi̍t niâ,過去êkoh iáu-bē(chē iáu-bē khòaⁿ),相關台語niú-suh 新聞ē-sái 做台語歷史ê干證--ah。我ùi舊年開始民報寫--ê kap STSP kāngê用意chiah是。是講lán ê政治批判khahtām-po̍h-á,無leh chap-siâu he 政治láu-á台語人講chia1 ê舞台,筆文好ê,來tàu寫。咱知lehin 加加來chhi̍h chánkoh 教示你ê用字ê正確性niâChi̍t開始,我lóng ē 接受,尾á,有影是tóng-bē-tiâu,前前後後絕對有超過10ê以上來做「便老師」,漢字m̄-tio̍hLÔ-MÁ-JĪ siōng chēài寫全漢,台漢kap教羅等等。咱ē接受羅馬字拼音ê錯誤,真感心。不過,in m̄án-nehām內容 無看,leh gia̍h chhôe-á 欲來tia̍p,心態chiâⁿ害,無知影in chi̍t個月讀gōa chē冊,寫gōa chē台語文。講che lóngleh哭爸hō͘ ka-tī 聽,橫直in看無,mā bē來看。是我àihiah「酸」,是心有影「酸」。Koh有是今年參加比賽有欲仝欲仝ê觀察kap 感想,酸是心酸,有酸he ê人台語水準kap個人品格。Che 是個人主觀,寫che,無驚人講。

首都詩報換3 kái 編輯,除了俊州兄,咱知影原因lia̍h外,其它無koh解釋,用心看,ē-sái看出差別,chemài講明,有時間koh來請教相關前輩。是咱三八,欲挖che,我本底無欲做作家,寫台文全是欲留ka-tī ê話,記錄niâkoh有興趣kap歷史kha-jiah。通訊員有影功勞chiâⁿ大,che ē-sái想像,看其它北京語報紙知,koh免講ài有台語文ê素質,chiahchit 份報紙無繼續chiâⁿ可惜,是全份kap教會公報kâng lóng 是新聞kap lóng 熟似 ê 報紙仝報無知有lōa好。Che是我leh 講外行話,無錢無人無市場,袂停刊是有鬼lehnihkoh有伊其中chi̍t ê宗旨,培養下一代母語人才(STSP 有刊客語幾á篇,原住民語一篇,越南語一篇),不過,看---tiāⁿ-tiāⁿ欠稿 ê款。Chi̍t<台文bóng> tō做了chiâⁿ好。

烏白寫日記心得niâ,原底心所想欲寫--ê kap --ê 一丈差九尺 he 是無寫作天份,是潛意識leh變鬼變怪,想欲chhoh 16ê kàn-kiāu 驚吵tio̍h 厝邊kap 某,只好 koh khǹg tiàm 心裡。後個月,咱「上山頭」khah chhoh khah 大聲leh tō--ah,好好á tháu放。


2015/12/22

2015年12月21日 星期一

Phàng 見ê狗


<Phàng ê>

Hit隻狗--ê
Ām-kún ū khian-á
有人飼—ê
ê 目神內tām-po̍h-á 驚惶
chia toh-ūi?
「我ê主人--leh?
Nah ē hiah chē 隻鐵牛,鐵馬,大烏ku phái-chhèng-chhèng…」
「我chin驚,我想欲háu,我想欲tńg去厝」
欲行是,欲gōng-gōng tī chia 等?
「我ê主人 nah ē放我tī chia?」

tiāmtī雙叉路口看伊ê主人bih tī超商ê玻璃窗後
Ng-ng-iap-iap
目神內可能有tām-po̍h-á無甘
是,he是伊ê主人
--lih koh1條狗煉á
我用臭賤ê目光ka
ê良心iû-goân tī壁角 sóasóa去閃避
tiāⁿ-tio̍h有聽見hit 隻狗欲háuháu ê sàu

--a ,烏狗tī車陣青狂走
Chông chông
直直pūi bē-su認出伊主人ê
Ùi chit ê 雙叉路口 jiok
Kàu chi̍t ê雙叉路口
我聽見一聲悽慘ê狗叫聲
chha̍k 1 tiô
ê主人無要無緊

Kōaⁿ 1罐飲料結數
我看見臭賤ê人性
Gún兩人對看
gîn知影我發現in ê關係

我想che hoān-sè是我ê 誤解
窮實伊是欲放伊自由
不而過,chit ê社會環境已經來變
主人ê心態矛盾
佇有情無情ê隔線chhōe 無線路
Hoān-sè ê心早tō hō͘狗 pō͘
種種因toaⁿ我無好判斷事實
真相是án-chóaⁿ?
kám bē想欲自由?

2015/12/21


註:厝--lih捌飼狗,tī工廠庄kha --êkhah單純,狗á khah 好飼,koh ē 顧厝。Tī城市飼狗,khah麻煩,tiāⁿ-tiāⁿtiâu--lehkoh 無時間陪伊,狗á khah siáu,出去烏白走,bat1隻狗áka-tī跳車hō͘車撞死,知是欲走chhōe 自由ê 款。Koh 1隻狗ka-tī peh--起來我o͘-to-bái,趕袂走,我陪伊半工,我號伊叫Hi-ló,你nā讀過我ê散文tō知。尾--a,我kā 放sak,因為厝內真正無法度來飼。內底濟濟是我過去對狗á ê經驗。寫1首詩來紀念chia ê 經驗,過去kap感想,希望in ē-sái 來原諒,tī koh khahê 人來飼,iā是m̄-thang出世來做狗。其實做人mā 無khah好過。

2015年12月17日 星期四

慢騎歌

<慢騎歌>
1.             今仔天氣是án-chóaⁿ,透早起床kha手寒,khâ-tiàm thoah5chiah來看,(ài-ioh)想欲來去洗溫泉。
2.            出門上班衫穿厚,oān-nā騎車鼻水流,chhùi-am leh mā teh sàu,冷冷霜風食消。
3.            Siáng leh講話放屁,上班thàn錢是男兒,人生kan-taⁿ臭銅á味,不管風雨mài giâu-gî
4.            Iân-jín 反常tòe leh siáu,雙手直chhoah tòng-bē-tiâusoah來去撞tio̍h電火柱,3 hûn7 phek chhōechiâu
5.            Chhōechhōechhōe真久,烏青gêng血全身軀,上班時間趕bē hù,緊叫計程mài tiû-tû
6.            Ùn-chiòng大兄烏白se̍hse̍h kah頭殼想真chē,人生án-ne真討債,因何做人hiah痴迷。
7.            金銀財寶siáⁿ路用,生命無去真不明,放sak義理真hiau-hēng來想通心肝清。
8.            Chôaⁿ-á án-ne來請假,走去hit-lō 深山林,記頭家生做sáⁿ,行kàu烏山嶺山kha
9.            Siáng知一時天chiâu變,日頭赤iāⁿ起反顛,bi-ki-ni小姐看hiān-hiān,心情爽快神仙。
10.         繁華生活免欣羨,身體無好了然,體力不時tio̍h ài練,m̄-thang 腹肚chi̍tkhian
11.           Che是頂晡ê tāi-chìē-po͘ beh來唸歌詩,當然是用台語,êng-àm hiah有好睏暝。
12.          窮實我是leh lā豬屎,講--ê hoān-sè無路來,欲聽無聽ài諒解,m̄-thang phí-siùⁿ我無才。
13.          七字唸歌我趣味,串寫上班ê tāi-chì,烏白亂寫我kah-ìnā siong頂真chia是奇。
14.          天氣變化tio̍h kám-tio̍h無藥醫,健保破財是虛,健康顧本合該宜。
15.          現準醫生真pháiⁿ做,醫好iā-bē kāposoah定請食拳頭母,驚kah醫生四界逃。
16.          是咒chhàm 無好尾,he是有影ê問題,社會事件看詳細,chiah bēkàu háu連回。
17.          各位朋友mài 鐵齒,tiám-má-kalo̍h雨絲,騎車lê-chhân ê tāi-chìtiāⁿ-tiāⁿ有人歸陰司。


2015/12/17