2016年5月24日 星期二

都市魚

<都市魚>

1隻魚、1隻tio̍h癌ê魚
欠缺情愛ê癌!
水已經化做熱ta̍k-ta̍k ê lô͘-meh-thih-khuh
樹海早tōkhàm落塗
魚腮(chhi)nā chhan像 ta-lian ê 葉,摸tō脆
魚鱗(lân)1 phìⁿ 1 phìⁿ 閃sih 散四界變做1 ê koh 1 ê chí
魚鰭(kî) iáu-koh 拚勢leh替世界phah-phok-á m̄願承認ka-tī游tī沙漠
He 隻魚iû-goân leh siû, tiām-tiām-á siû

厭siān-siān ê雲m̄情願chik 1 粒 koh 1 粒 ê目屎--出-來
目屎是烏--ê,假好soe講伊有chham kóa糖,he是甜--ê
伊規ê面烏sô-sô拖捨第三者ê情愛,he是hiam--ê
kap 過去西北雨kâng,目nih tō過無回頭
魚á koh 大chhùi大chhùi hoah-hiu緊轉來緊轉來
目chiu 日暝m̄甘kheh,he是苦--ê!
天koh 有 tài kóa 臭酸àu味
魚á koh leh 計算目屎ê 重量如何醫治情癌

雲起反症面á結kah phòng-sai-sai,叫
伊kheh-hiaⁿ Sih-nā照魚 ê歹看樣hō͘ta̍k-ke 看
魚,無意無意,注心bo̍k-bo̍k-siû tī閃光kha 走chhōe 藥方
劍光無情掃射直kàu
魚,用伊ê pe̍h-sí-sat ê肚 證明清白

2016/4/13~14

2016年5月19日 星期四

下咒

<下咒>
Tī 鐵符á頂koân
Póepóe

chiu內送入來愛人á ê情話
水蜜桃紅hóaⁿ色水抹tī面--lih
Koh gōng-gōng-á笑欲kā所有ê人吐落腹肚內

chiu內有兇殺ê場面直直thòa
Chhan叫聲lóngtī面--lih
Gîn-òⁿ-òⁿ怨恨ê目神thâikui車箱ê空氣

Póepóe
lehsiáⁿ-mi̍h
身邊lóng無人
Tiâu tī大烏空內
Chi̍t-khùn-thâu-á隨結霜

窗外拚死起狂走ê景緻
無講再會
無熟無似
旅客1 ê 1 ê 靈魂lóngtī位--lih袂記落車

giâ thih-thûi-á kòng破玻璃窗
振救
結束chit場魔咒
結束我ê孤單

2016/5/12


2016年5月17日 星期二

阿財chit 个名?

<阿財chit 个名?>

阿財是阮tau ê狗 gōng-gōng-á顧家
Hông pháiⁿ人thāu--死

Ah 伊 ê名,我已經袂記--chit
伊50 gōa歲人條直
Han-bān講話骨力做代誌
前年考核是爐主
舊年才生gín-á,考核mā是爐主
今年gín-á健康出問題,某無頭路,考核koh是爐主

今á日,伊看見薪水單頂ê數字
強欲chhio--khiái
雙目全火
雙手浮筋
流chhèng汗
拳頭tēⁿ-ân-ân
頭殼nā高潮時完全放空
Keng-kah-thâu soah taⁿ kui 噸 ê iân條
沉落烏水溝
大笑三聲了後
將薪水單拆破吞落腹肚
配hit杯收集chē年ê目屎
阮2 人相照目
伊看見少年ê伊
我看見chhàu老ê我

伊kā我講che 是伊ê尾日
我tī電腦內chhōe無適當ê表達方式
kan-taⁿ 1 ê驚惶ê面容
Siáng知隔工ta̍k-ke lóng 留「RIP」ê字
Tī 伊ê面冊

我想起阿財笑笑搖尾ê形影
原來伊mā叫阿財
原來世間有hiah chē阿財
我應該māài改做叫阿財
2016/5/17 m̄-sī si, kan-á kì-lo̍k

2016年5月13日 星期五

放火,開花日記,Bā-hio̍h 展翼

<放火>
hit工落山風直直khau起畏寒
才發覺心肝頭hit pha hoa
照鏡,永過劍利利的目神已經暗lolo
鬢角漸漸白,無力e四肢chhanhoah
看,薛西佛斯猶原chhùi-齒根咬leh 1 1 sak

老是無情e 咒語
偷偷仔蛀少年時ê誓言
失算歲月ê殘忍無情
袂記青春紅hòaⁿ ê志氣

心是行佇海湧頭ê船
siángphah亂伊穩定ê節奏
Koân-koân低低,搖搖hàiⁿ-hàiⁿ東南西北分袂清
看無路chhōe無方向

心會老,老ê心
落山風為何chiah酷刑
直直吹,吹到心肝頭
記持ê山封鎖

熄火,火化去
強強欲來失溫khiāu--
堅凍ê胸khàm,無法度喘氣
一切停止無聲無說

緊來,緊來
Siáng 會使來放火,重新點灼
重新想起初衷…也看見薛西佛斯giâ頭笑笑

2016/3/25

< 開花日記>
過去,有gōa chē人笑你
笑你gōng 笑你khong
暗記日記內ê心願
已經隨歲月發黃發àu
總是--筆跡深刻
總是--筆墨tò͘ 入血

現在,猶原有人笑你
笑你siáu笑你痴
發黃日記一頁koh一頁記載心路變化
1 1 步行 向心ê方向
總是--願無滅
總是--熱情ê火猶原chiâⁿ iāⁿ

未來,不管繼續有人笑
笑你顛笑你鈍
新ê日記猶原tiām-tiām聽你訴說
為你寫 直到故事ê結局
總是--人老心袂老
總是--初心猶原

1 日,轉去掀hông蠹魚蛀蝕ê日記
jiâu-phé-phé ê 就算化做hu
koh iā ē-sái 感受伊ê溫度
koh iā ē-sái 刺激讀伊ê
別人ê閒話看無目地kan-taⁿ sak 咱向前ê風
掖種,puh-íⁿsoân-tîn,開花
Siōng初下ê chí,如今成做siâⁿ人ê芳


2016/3/25

< Bā-hio̍h 展翼>
Khóng ê天 有你ê夢
軟綿ê雲 是你ê伴
翼股iáu-bōe 生硬
志氣早已經koân  chiūⁿ

bóng 爪á 無力 koh
卻是想欲lia̍h比你koh-khahchâng ê
你看比人kohkoh
khàm kha ê深溪
高山頂白木林ê樹oe
Lóng是你試練ê場所
1 pái koh 1 pái磨你ê心

翼股ê毛漸漸厚
爪á 漸漸粗勇koh
目光iû-goân堅定
天頂自由phah-kho͘-飛ê影像
漸漸顯明

起飛lo͘h
你如何袂來迷失
Tī m̄免為食lehchhông ê 果子園
你如何袂來放棄
當初ê誓言

展翼起飛lo͘h
大聲hoah---
因為理念深深刻心內

2016/3/30

*2016第四屆 金車現代詩網路徵文獎 落選

2016年5月12日 星期四

死亡樂園

 <死亡樂園>

我無父無母,mā無人欲chhap--

我自細漢hông欺負,老師tèⁿ

後來我無讀冊,無人關心我

Koh後來我食頭路hông苛毒koh受傷,lóng無人關心我

遊樂園內
有足濟足濟ê chhit-thô-mi̍h
lóng無感覺好sńg

小朋友chiâkó͘-chui sńg kah 歡喜
想欲kap伊交換願望
笑容對換死亡
我想欲死,伊知死是siáⁿ
kan-taⁿ想欲sńg無欲聽我講
Mā無人欲聽我講
阮作伙sńg死亡gè-m̀ game

後來我chiah知死ê模樣
Siáng知gè-m̀ iáu-bōe soah
全部ê人lóng歡喜hoah講欲hō͘我死
kah chiâⁿ關心我

Ta̍uh-ta̍uh-á死亡樂園1間開過koh 1
變成充滿喜氣,重感情ê社會

2016/5/12

2016年5月5日 星期四

失去ê甜-后里糖場

<失去ê甜-后里糖場>
1 koh 1 ê 甘蔗又 koh khiā-khiái
招我轉--
五分車koh再拖阿爸in1世人ê甜蜜
將糖廠ê記持激---
Chhan kheh最後1 chhùi ê 甘蔗phoh
phùi
直直哺
Chhan 像伊ê甜永遠袂變po̍h

有人講甘蔗無chí 猶原韌命來生thòaⁿ
有人講甘蔗無芳味猶原 siâⁿ ê chhùi
白茫茫ê煙早就綴歲月來抽退
定著chim-chiok用心來感應
用手深探烘爐壁堵ê厚度
定著會燒烙咱堅凍ê思念

生銑ê機械koh leh 等人清洗伊ê寂寞
無人行ê地道koh leh 等人聽伊ê傳奇故事

Suhchia ê空氣是甜--ê
聽,殖民者ê剝屑是甜--ê
鼻,阿爸in流ê汗愈甜
看,hām戰爭留-----ê chhèng-chí khang mā有透漏甜蜜ê滋味
現準tī hia chhit-thô ê 囡仔笑聲是甜--ê

soah tī百年工廠內迷失
Hō͘ 強勢逼---來ê甜味引出我ê心內事
引我滴苦澀ê目屎化伊ê無奈
kà最後1支甘蔗失去伊ê甜
2016/3/13 2016/3/21


*后里文學獎落選