2017年8月15日 星期二

Sit-tiān

2017/8/16

Sī m̄ sī hoe-kî chhò-loān?Chòe-kīn thàu-chá chhut-mn̂g lóng ē phīⁿ-tio̍h A-chiu kong-siong ha̍k-hāu piⁿ-a hit pâi ê chioⁿ-á-chhiū tháu-pàng chi̍t-chūn koh chi̍t-chūn ê cheng-phang, tī Lâm-a-kheⁿ ka-kang-khu kong-si gōa-ûi iā ū kui châng koh ū 2, 3 châng gio̍k-lân chin tōa châng mā thòaⁿ 1 chūn hō͘ lâng cheng-sóng ê phang-bī.

Koh ū Hú-siâⁿ ê Hōng-hông-bo̍k ná ē tī 8--goe̍h koh leh khui?Che tiāⁿ-tio̍h toh-ūi têng-tâⁿ--khì. Chē-chē to͘-chhī lâng eng-kai bē chhiūⁿ góa án-ne bín-kám chiah tio̍h, í-keng koàn-sì khong-khì u-jiám, phīⁿ-á chá to pháiⁿ--khì ah, kám m̄-sī? Góa mn̄g tông-sū kám ū phīⁿ tio̍h gio̍k-lân ê phang-bī, bô lâng kóng ū. Á sī pêng-siông sî sit-thâu kòe thâu tāng, bô hit lō sim-su tī sì-kho͘-ûi-á ê khoân-kéng. Ū-iáⁿ sī m̄-chiâⁿ lâng lah, che sī 1 chióng tī hiān-tāi Tâi-oân oh tit tháu ê ai-pi.

Châng bô-tiuⁿ-tî sit-tiān, lán ū giâu-gî pōe-āu ê im-bô͘. Sè-kan hán-tit thang chhōe tio̍h chhan-chhiūⁿ hit khoán hiah hàm-kó͘ ê tāi-chì. Chóng--sī, hó-lī-ka-chài, he̍k-lêng tiān-chhiúⁿ bô piang--khì. Lí góa lóng koh tī-teh.

Lán ū tiau-kang khòaⁿ thiⁿ-téng, kiú-kiàn ê thiⁿ-chhiⁿ sih--leh, sih--leh, lāu pêng-iú leh ài chhiò ê khoán, chhiò lâng ba̍k-sek pìⁿ bái ah. Làn ê hīⁿ-khang chù-sim-á leh thiaⁿ goe̍h-khîm ê iu-iu, ū ōe beh kóng m̄ chāi án-chóaⁿ kóng khí ê bī-lâi. Góa ê chéng-thâu-á khai-sí phó͘ 1 siú piàn-tiāu ê 「thiⁿ-o͘-o͘」, lán lâng tian-tó kip tēng-gī in sim-lāi ê 「thiⁿ-kng」.

Ngó͘-sek, ba̍k-chiu, phīⁿ-á, hīⁿ-á, chhùi-chi̍h,phôe-hu lóng sī chin chú-koan--è. Che kap bûn-ha̍k bí-koan lóng kāng-khoán. Chóng-sī, chē-chē khoân-kéng kap jîn-ûi chhau-chok tō lóng pìⁿ chò bô khòaⁿ, bô thiaⁿ-kìⁿ…bô kāng siaⁿ-im ê sî, lí chiū ài chò liû-bông-chiá. Thiⁿ-chhiⁿ sī beh án-chóaⁿ chhiō lō͘ leh?Ká-sú lán bô ài kā sim-lāi ê kng tioh hoa. Lán put-sî mn̄g ka-tī kám ē-tàng khah mài hiah cho-sim bē? Lán ê sîn-keng kám bē-tàng pàng khah lēng--è? Ū 1 ji̍t tiāⁿ-tio̍h ē pia̍k-kóng…huih chhiong sim chiong hiah ak-chak tāi im-khàm. Hoān-sè, góa chiah ē chiâⁿ-chò khah「chèng-siông」 ê lâng ah. Thâu-khak éng-oán bián koh chhiá-jì, thâu-khak khong-khū-lih bián koh-chài ū su-sióng.


2017年8月14日 星期一

康子ê歌康子ê歌

列位朋友我總請,姓pháiⁿ gín-á我ê名,小弟tòa佇水交社,做人不時hoān-lâng-khia。
歡迎逐家來到chia,聽我美麗ê歌聲,即款代誌是無定,比著樂透koh-khah 贏。
小弟編歌極厲害,逐種議題攏袂bái,毋信請lín聽看māi,人人聽了講天才。
我來唸歌hō͘ lín聽,無欲khioh錢m̄免驚,有chhoân消夜hō͘ lín食,he錢是阮kā人 sia。
請lín孝孤bô-khah-choa̍h,聽我唸歌受拖磨,看lín chhùi-kho͘ that滿滿,lín mā kā gún 留一寡。
流浪府城chhōe朋友,頭毛無ka ná kaⁿ-siû,身軀無洗面憂憂,臭酸汗味會滴油。
我朋友名叫康子,相招伴陪洗身軀,koh叫三四个美女,thong人thǹg光袂tiû-tû。
聖冊教示人做好,為何你ná會hiah thái-ko,勸世歹德m̄-thang做,chhùi講道理奶ná so。
門下子弟一大koaⁿ,不時聽你tiāⁿ臭彈,身軀ná洗ná流凊汗,溫泉ná chìm ná 畏寒。
康子勸我心愛定,讀冊讀去kha-chiah-phiaⁿ,外口日頭赤iāⁿ-iāⁿ,人愛奸巧才會贏。
紹介加入國民黨,後半世人免流浪,黨產千億領kah爽,免驚查數koh充公。
台灣法院聽咱chhùi,有好無bái袂食虧,烏西食錢趁所費,股票內線一大堆。
虛假歷史來洗腦,思想統一siōng有效,殖民手段真重tauh,無人敢來做對頭。
講kah當今ê社會,自私ê人錢會加,thong人看koân無看低,歹命ê人真連回。
康子講kah chhùi全波,弟子聽了講lo-so,伊是看我心眉鎖,吩咐小姐an-tah我心槽。
倫理傳道四仟冬,束縳思想毋誠人,造神文化變猴弄,政治láu-á siōng內項。
康子大師真厲害,教咱討趁大發財,真真假假u-lú-sái,實情如何無人知。
身軀ná lù出血珠,iáu-siū查某lù hiah久,koh有其它ê服務,教我按怎做丈夫。 
流浪故事先chhé-pái,局情早tō有安排,he是時間ê kan-gāi,毋是歌仔編袂來。
勸你朋友著端正,康子ê話加減聽,祝lín身體無病痛,地嶽無門路好行。

2017年8月3日 星期四

母語書寫民主化ê要緊母語書寫民主化ê要緊

佇這个時代人人lóng leh hoah民主kap平等,總是,現今社會kám有影攏án-ne
台灣經歷3 kái政權ê替換,是講咱敢有方法一下仔轉大人,講咱出頭天,民主 kap平等ê牌仔貼佇咱頭額!

咱深思看māi過去國民黨政權án-chóaⁿ thún-ta̍h咱本土語言kap文化,咱有影hiah有自信óa靠幾冬ê政治輪替就百幾冬殖民ê遺毒排了了?

leh,咱有影對台灣歷史不明,學校教--è是中國歷史、地理。
咱對二二八屠殺無了解,對噍吧哖事件無了解,soah講過去hō͘過去。He mā是咱對民主ê不明,對正義ê扭曲。

台北市咱ê首都,市內路名鬥鬥leh1張大中國ê地圖。咱跤踏台灣地,soah定定東南西北分袂清楚,看家己無目地,毋知5大山脈,毋知濁水溪佇toh,所致,咱毋敢大聲叫出台灣ê名。

莫怪濟濟退休軍人走去中國秤斤量兩拍賣台灣,咱家己無要無緊。

leh,咱喙舌講--è,是別人ê話,koh phì-siùⁿ家己母語歹聽,粗俗!
咱無正規母語教育,咱敢大聲講咱有平等kap民主?

咱談論gōakái語言平等,原住民土地問題!Soah有人講母語佇厝--nih講就好,是án-chóaⁿ華語mài佇厝--nih講就好,英文去國外學就好?

母語敢免文字書寫教育?書寫教育如何óa靠家庭教育來完成?Che是咱要求母語教育siōng要緊ê部份,因為有文字才有法度保存母語。總--是,有人éng-éng分袂清,認為母語無字,母語會曉講就好,這是真無常識ê看法。政治láu-á mā the̍h文字化ê問題逃閃in愛擔ê責任。所致,咱對台灣愈來愈疏遠,對土地ê關心愈來愈無。無文字教育,就是欲放予母語滅絕。這thang觀察蔡英文總統kap文化部部長鄭麗君未來ê態度是siáⁿ

書寫民主化是指任何人有寫、讀家己母語ê法度,任何主題,專業,新科技攏有法度談論kap書寫,閱讀得著新ê知識。用家己ê話,寫家己ê故事,che才是母語民主kap平等。佇政治訴求當中,承認咱所缺欠--è,就是講咱承認是「母語青暝牛」,就是講咱m̄-nā kā hǒng liôê喙舌討---來,koh-khah欲愛會曉寫母語ê手。Che kap台灣手語協會某種程度是相仝--è

咱開偌濟時間學華語,開偌濟時間才會thang用華語寫1篇誠gió-toh ê文章?
Chem̄-sī教育所起致--è?母語敢免學就會曉寫?濟濟文學家講in ê文章ē-tàng透過「腦譯」ê方式來唸母語,che就是文字kap語言ê關係無平等 kap偏差。蔣為文kap黃春明事件是近代誠好ê例。這就是利益者書寫權力佔牢牢,透過書寫皂烏漆白,jia-khàm是非。讀冊人袂koh問,袂koh思考咱chia所舉ê「書寫民主化」問題,因為「咱」ê要求是欲chām in ê手,in袂允准咱母語chhōe---來。Che mā thang好理解早期母語推sak/作者(廣義;見施俊州《台語作家著作目錄》,2016,台灣文學館),相對來講,教育知識khah低。

咱轉來看,hām台語電視台ê催生lóng hiah坎坷,濟濟政客選前大聲講台語poa̍h感情,選後看無chia使用母語ê人,這種民主kap平等是oaiⁿ-chhoa̍h--è
「講,聽,寫,讀」che四項,應該lóng是母語運動內愛考慮--è,咱學外來語攏有chit種想法,soah面對家己母語soahchit款「平等」,這koh 1 kái殖民體制毒素ê干證。

咱欲講--è,推sak母語m̄-thang袂記書寫民主kap平等。毋通喙leh hoah,手直直寫華語。雖bóng有時是階段性ê策略,總是,愛會記--è m̄-thang kā家己愈sak愈倒退。


2017/8/4

一寡數學 ê 台語詞


有朋友leh 問一寡數學 ê  台語詞。我kā 我chìn-chêng 有整理ê tah tī ē-kha。

Che  窮實 lóng 查會tio̍h。(TBD....)  台語羅馬字 漢羅 華文
1   ah-nn̄g-hêng 鴨卵形 橢圓形 / 鴨蛋圓
2   chèng-hong-hêng 正方形 正方形
3   chhiâ-ko-hêng 斜糕形 菱形
4   chià-hong-hêng 正方形 正方形
5   ka-ná-hêng 橄欖形 菱形
6   ke-nn̄g-hêng / koe-nn̄g-hêng 雞卵形 橢圓形
7   kiû-hêng 球形 球形
8   ô͘-hêng ;hô͘-hêng 弧形 弧形
9   sa-kak-hêng 三角形 三角形
10   sì-kak-hêng 四角形 方形 / 方塊 / 四角形
11   tâu-á-hêng 骰仔形 立方形 / 立方體
12   ti-io-hêng / tu-io-hêng 豬腰形 橢圓形
13   tiông-hong-hêng 長方形 長方形
14   tn̂g-ko-hêng 長篙形 長方形
15   tn̂g-ti-hêng / tn̂g-tu-hêng 長株形 長方形
16   tô͘-hêng 圖形 圖形
17   chhiâ-bīn 斜面 斜面
18   chhiâ-chōa 斜逝 斜紋 / 斜線
19   chhiâ-ko-hêng 斜糕形 菱形
20   chho̍ah-kak 斜角 斜角 / 對角
21   chho̍ah-kak-chōa 斜角逝 對角線
22   môa-phang-chho̍ah 麻芳斜 菱形
23   oai-chho̍ah 歪斜 扭曲 / 歪斜 / 偏差 / 偏離
24   thán-chhiâ / thán-chho̍ah 坦斜 傾斜
25   thán-chho̍ah-chōa 坦斜逝 對角線
26   tùi-chho̍ah 對斜 對角
27   tn̂g-ko-î 長篙圓 橢圓形
28   tn̂g-tu-î / tn̂g-ti-î 長株圓 橢圓形
29 chú-ì-thé 錐體 錐體
30 khe-sì-hêng 葵扇形 扇形
31 khe-sì-thé 葵扇體 錐體
32   chhiâ-ko-hêng 斜糕形 梯形
33   chhiâ-tu-hêng ;   chhiâ-ti-hêng   斜拄形 梯形
34   chê-thâu / chôe-thâu 齊頭 整數
35   chê-thâu-siàu / chôe-thâu-siàu 齊頭數 平頭數
36   chí-sò͘ 指數 指數
37   chōa-sia 迣聲 次數
38   hâm-sò͘ 函數 函數
39   hē-sò͘ 係數 係數
40   ho̍k-sò͘ 複數 複數
41   hun-sò͘ 分數 分數
42   î-sò͘ 餘數 餘數
43   khia-siang 奇雙 奇偶數
44   khia-sò͘ 奇數 奇數 / 單數
45   kip-sò͘ 級數 級數
46   ki-sò͘ 基數 基數
47   kui-sò͘ 歸數 指數
48   ngó͘-sò͘ 偶數 偶數
49   pêng-kin-sò͘ / pêng-kun-sò͘ 平均數 平均數
50   pí-sò͘ 比數 比數
51   pōe-sò͘ 倍數 倍數
52   siang-sò͘ 雙數 偶數 / 雙數
53   tāi-sò͘ 代數 代數
54   tùi-sò͘ 對數 對數
55   ūi-sò͘ 位數 位數
56 hū-sò͘ 負數 負數
57 Sêng-hong(乘方)    
58 Khui Pêng-hong(開平方)    
59 Khui Li̍p-hong(開立方)    
60   khêng-gia̍h 窮額 湊分子 / 湊數
61   ké-hun-sò͘ 假分數 假分數
62 î-chhioh 圓尺 圓規


斜篙形 = (菱形,梯形,平行長tu形);正斜篙形=菱形。平行四邊形<=菱形。 屈尺角=直角。

四正 ,次方 
面積,體積,加速度,率

2017年7月27日 星期四

過去ê運動 kap 台語路 (隨手筆記)

政治 kap語言政策是無可能分割--è。 查一寡歷史thang理解為何90年代後,陸續誠多台語刊物出現?看80年有偌濟運動thia̍p起來--è。 可惜ê是目前民進黨kap第3大黨lóng對語言議題無hèng,he jú免講欲成做1 ê國家有siáⁿ ǹg-bāng… 有一點真可憐,2001後,咱猶原無正規母語教育。看蔡英文,鄭麗君chit 2 位,無,30冬內一定死… Nā台語發展史,ē-tàng 查chia (*施俊州文學館史料資料庫),非常好用。 hō͘-siong比較--一-下,你to/tō知為何咱chiah悲觀。


1947/2/28 二二八大屠殺
1948/5/10 動員勘亂時期臨時條款
1949/5/20 戒嚴
1949/6/21 懲治叛亂條例
1950/6/13 勘亂時期檢肅匪諜條例
1955 中(台)共同防禦條約
1964 彭明敏、魏廷朝和謝聰敏「臺灣自救宣言」
1970/2 泰源臺獨武裝起義
1970/4 蔣經國美國遇刺
1971 主張自決權,國會全面改選,宗教自由
1975 主張自決權,國會全面改選,宗教自由
1975 蔣介石死
1975 《臺灣政論》
1977 中壢事件
1977 長老教會「使臺灣成濕一個新而獨立的國家」
1978 蔣經國上任
橋頭事件
1979 《八十年代》《美麗島》
臺灣關係法 (美)
1979/12/10 美麗島事件
1980/2/28 林家血案
1981/5/1 陳文成事件
1984 《自由時代》
1986/9/28 民進黨創黨
1986/5/19 519綠色行動(龍山寺)
1987/5/19 519綠色行動
1987/7/15 解嚴
1987/8/20 許曹德台獨案
1988/4/1 新國家運動
1988/5/1 520農民運動
1988//8/25 還我土地運動
1988 上萬名客家人發動「還我客語」運動。
1989 還我土地運動
1989/4/7 鄭南榕自焚
1989/5/19 詹益樺自焚
1990 野百合學運野百合學運(又稱三月學運)--1990年3月16日至3月22日
1991/5/9 校園「獨立臺灣會」
1991/9/21 100行動聯盟
1991/4/30 動員勘亂時期臨時條款廢除
1991/5/16 勘亂時期檢肅匪諜條例廢除
1991/5/22 懲治叛亂條例廢除
1992 結束萬年國會
1993 教育部宣佈今後將母語教育列入中小學正式教學範疇,以選修方式學習閩南語及客家話。
1996 李登輝當選第一任民選總統。
2000 民進黨總統候選人陳水扁當選第二任民選總統。
2001 教育部正式實施九年一貫課程,將鄉土語言納入正式課程之中

2017年7月26日 星期三

小寡台語分類(for 8/11)

我先做一寡粗分類,為啥物欲分?因為好通理解目前kap過去台語發展ê過程 (工程師ê phiah)。一般來講,欲學寫作,是bián hiah thiámche是台灣人ê悲哀。
了解歷史kap結構才好分析目前台語ê困境。個人認為台語人愛理解。(因為誠濟人毋捌歷史,koh愛冤家)
1. 照時間來看,好通理解目前狀況。
2. 成員。
3. 政府目前做啥?

台語開始真正發展差不多愛1990年代。為siáⁿ-mih?佇1990年代前後發生siáⁿ-mih大代誌?是毋是會當替咱以後欲復振台語提供一條線索? ( Question  from  Marcus  Si)

內底成員,目前狀態如何?角色án-chóa來分配,咱按怎定位?=> 書寫民主化,脫離青暝牛身份。國家獨立ê前奏。Koh思考如何利用網路做「小眾」媒體,kā kho͘-á內ê à- khahneh。身為個人,按怎做?M̄-nā hō͘  在座ê朋友思考,mā是hō͘  我個人坐清深想未來路。誠濟議題攏leh吵?閩南語台語正名,正規教育,漢字羅馬字…chē-chē lóng 人設ê「假議題」!

(TBD....先列大綱)