2018年5月19日 星期六

倒踏時間 --hō͘ kiâⁿ ǹg chhái-kheng ê i

Lán chò-hóe倒踏時間 Sǹg kàu khòng ê 時… Ài kā月娘藏予好… Lán lóng bē-tàng koh講話 Kan-taⁿ chhun iau-ki ê 舌尾無聲ê 疼 細膩,咱ê路ài牽leh kiâⁿ 七彩煙火sī-sōa hoa--去 Soah tiâu tī lán ê 心 寂寞ùi目chiu sô--入-去 你問我未來 我講無的確有1種軟體ē-tàng kā破碎ê記持 接tńg來 Sīn-sòa Kā後悔重新改寫 Hia chhńg人心肝 ê soan-siâu話 是lán m̄願kā靈魂當牽頭ê起因 明年lán koh chò-hóe倒踏時間 看第一chōa日頭光chōa chhiō入來--lán khiā ê所在 Tī chia chìn-chêng lán seng kā月娘chhàng好 緊,我beh開始倒踏時間 Kā我lám hō͘好… 2018/5/19

2018年5月7日 星期一

《不讀名校,人生更好》心得筆記


美國人寫--ê。 Ē-tàng kah 《階級世代 : 窮小孩與富小孩的機會不平等》 ;《貧困世代 》chit 2本冊做chi̍t-ē-á比較,thang看出現實社會ê運作,mā thang對未來gín-á教育chi̍t-ê方向。

Lán chit ê冊名?敢有影符合現此時ê社會?學歷kám有影hiah「無重要」?

我想無一定lahhe kan-taⁿ是一張門票,siōng尤其第一份khang-khòe。

教育主要是ài人生ê選擇、方向 kah態度,學án-chóaⁿ失敗、價值觀


心態:別人無接受我,我iû-goân知影我ê價值,學習án-chóaⁿ應變未來ê變化。

認捌ka-tīchiah thang知影ka-tī ê優點、欠點,án-chóaⁿ利用資源。理解世界ê運作kah lán所想ê有siáⁿ精差。


冊內底mā有講tio̍h pē-bó ê教育經費ê問題,在我看來che mā是足現實ê問題。

相對siōng, 讀kahê學校,beh得到仝款ê成績可能ài koh-khah phah-piàⁿ。當然有人ē感覺佗一間lóng 仝款,kan-taⁿ地點kah學費ê精差…師資、環境kám有可能仝款?

Koh有大學全球化,為tio̍h beh趁錢,愈來愈pháiⁿ入取,學費愈來愈koân…chi̍t-kóa好額人ê gín-á mā是有才調入去,是講,he有影是inbeh--ê?Nā是khah散鄉ê人,是有仝款ê心態ē愈害,無需要ê經濟負擔hoān-sè ē 厝內ê穩定teh kah khiau去。好額人讀好學校有影有khah好ê人脈kah機會,che māin未來比別人有koh-khah koân ê成功機會。

教育ê目的kohsiáⁿ?分辯別人leh烏白講話,扭曲真理。

Lán tī大學ê時間chit-má回想起來,有影浪費chiâchē時間,大學ê生活無hō͘我變kah獨立,生活ê技巧等等,chit-má想起來有影真失敗。Ùi大學、研究所畢業了後,soah kah外口ê世界差siōⁿ chē,無法度來適應,對社會、政治議題lóngsiáⁿ 致意,án-ne kán是成功ê教育?Ákan-taⁿ向望畢業以後有chi̍t-ê穩定ê頭路niâ

專業 kah 軟實力。學歷可能ē-tàng1 káilo̍hmā是ài看專業kah軟實力(受教、kah人合作koh適應力、快速學習)。

落尾,重點iā是ài清楚你beh ài siáⁿÀisiáⁿ?

2018年4月15日 星期日

台語歪學台語

台語歪學台語

緊,緊來tah標頭!
訂chi̍t首詩ê價數!

我ê詩真oh讀lóng是leh畫符á
Lóng是伊bōe致意ê mi̍h
Kō͘虔誠ê心1字1字排tīword檔案
字體大細、字形、beh làng chōa無?
管thài羅漢、漢羅
Kō͘伊chheⁿ-hūn ê字詞
M̄是beh顯明我ê才請m̄-thang自卑
Toan-tiah ê詞éng-éng是siōng好ê隱喻
Mā怪我siuⁿ過政治寫真無用魔幻ê手法
我知影無hau-la̍k bē-ēng-chit
無力頭、無氣魄好thang hō͘伊chhoh chi̍t聲「kán」
好詩!
原諒我空phàⁿê文學素養
對伊來講台語二字太過沉重
伊chiah kāi壓後
He liām-siâu-liām-phí ê評論
Koh有m̄知是唱á是好笑ê七字á歌謠
講變來變去ê聲調險險咬斷你ê喙舌
侮辱伊ê目chiu
Tio̍h,m̄好kā伊chhiàng聲
伊是goán chit條死巷á kài有名
緊,寫詩kā i phô͘ hō͘ sóng
緊,用伊ê死人骨頭 that tī文史ê空白
Phì-siùⁿ我kā漢字舞kah jiâu-phè-phè
無去hŏng挽面 tō káⁿ出來見人
Án-ne ná有資格講beh救贖世人散赤ê靈魂
緊,加入o͘-mí-tô͘-hu̍t、太乙救苦尊…佛道兩界saⁿ-kap!
He袂輸chi̍t帖白虎湯藥
Nā無…無--chiá
Seⁿ-sian ê筆尖
Kap寫kah chi̍t半ê詩khah tī硬碟
永死不得超生…不得回陽

舞bōe清siáng是第一、第二kah第三人稱
Ê你死後hoah chi̍t聲
「kán,冤枉a tāi-jîn」
閻君笑笑…來者beh審
「Seng去十一殿語言中心報到」

2018/4/15

2018年3月3日 星期六

資料公開ê時代
咱最近應該對地震kah空氣污染真有感覺,是講咱敢有去了解?無了解咱周邊ê生活是beh án-tsuánn有法度來去改善,走閃可能性ê危機leh

資料公開是beh hōo koh-khah濟人知影lán tsit塊土地ê現狀,tsiah thang知影án-tsuánn kā寶惜。Tshan-tshiūnn地震,咱愛知影台灣百分之78是懸山,斷層濟,koh加上長期抽地下水造成土地陷落;tshan-tshiūnn風颱造成淹水,大水雨造成水崩山,koh發生核災時疏開範圍等等,以上其實政府ê國家災害防救中心」濟少已經lóng tshiūnn網路hōo民眾來參考。是講有guā濟民眾來致意?目前ê資訊敢有夠?Á是到災難發生時,咱tsiah會開始思考?

是事先知影過去所tuà ê所在有斷層,是án-tsuánntī hia起大樓?咱kám會買厝tī hia?政府會無動作lehTse huān-sè mā是咱民眾ài要求政府資料公開,thànghōo咱來看現現,lán民眾mā有權利知。最近「馬頭山事業廢棄物掩埋場」kah「龍崎掩埋場」2个例thang去思考斷層kap水資源ê關係,tsit款建設敢ài hōo做?

Kohkàu空氣污染,咱tsit-má不時出門時lóng先看手機á APP,看tsitnā是gia̍h紅旗,無to盡量mài出外,khah免長期影響健康。總--是,thonglóng ē-tàng bih tī辨公室leh做穡,以目前氣象局ê資料kah地方空氣資料絕對ē-tàng有法度判斷是本土á是外口來--ê,甚至有人kā tsia ê污染來源the̍h kah致癌ê人口分佈做比較、統計,kā in ê關係tshuē---來。Tse mā是目前網路社會ê好處,政府做無kàu ê,民間thang接手koh hōo khah濟人知影,吸引koh-khah濟人來重視,hōo政府壓力限期來改善。

以上ê例,lóngbeh講一件tāi-tsì,咱tio̍h愛用khah科學ê認證說服民眾,減少執政者kah民眾智識ê精差,利用現代ê工具kah思維面對現此時ê社會ê問題,tsiah袂彼此sa無重點。目前有濟濟ê社會問題lóng thangtsit款來溝通,資料ê數字化ê統計分析、製作圖表,公開ê程度愛進一步來推廣、教育án-tsuánn來面對未來可能ê災害kap問題,甚至是二二八正義轉型、國民黨黨產問題,siōng重要ê是愛去行動改善,進一步hōoê社會koh-khah安全、健康,koh-khah信任ê民主社會。

註:民報-台語世界 kámsuh khuì
註:民報-台語世界無百面是真相!


2018年3月2日 星期五

桃城毋是逃城

由 Kaishaochen - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18535457桃城毋是逃城

毋知你敢看--過?敢捌斟酌看--過?
八槳溪岸菅芒花白白,一排一排綴風湧搖踅
毋知你敢閣會記咧?敢捌斟酌記咧?
時間的水痕深深刻佇強欲予人袂記的三--
徛挺挺的紀念碑不時無聲守護歷史斷節的口白
我手貼佇碑文斟酌感受伊的燒冷、喘喟
自在敨放愛恨的搝搦纓纏
毋免驚惶堅疕的記持來創治佮覕相揣
予風佮日頭相放伴hāⁿ過咱心房的禁地
安搭佇歷史的斡角拍無去的靈魂

恁愛知桃城毋是逃城,請斟酌
咱攏無應該閣再走閃,走閃這禁忌的密碼
嘛無法度擔一世人拗鬱的罪名
堅心拍破hőng制定的字運
毋免驚惶對敵使暗箭、嚇驚
彼年春天的銃聲猶原佇耳鏡迴響,你若斟酌聽
Bak著血的自由地暗靜佇三叉路口守護
守護每一日的麻霧光炤向咱欲行的路途
堅心鬥堆散掖掖的心志
重新感受、還原歷史應該有的重量

免下落懺悔的詩逝妝娗往過的沉默
傷濟姑不將的顧慮是創造和平的痟鬼仔殼
請先增補遐受難者的名字kap怹的故事
還怹無法度送到遺書予怹厝--lih的人
予指始者一切的罪孽褪裼裼
毋是為著道德審判是為著正義的裁決
彼日,咱閣咧爭論伊的存在
我看伊一步一步搬徙沉重的跤步,有寡毋甘
Oān-nā 喝咻oān-nā等待咱失去記持的國親
漸漸看清家己的面腔,桃城毋是逃城,這是我上好的註解

2017/6/26-29 *嘉義市彌陀路二二八紀念碑 @ 2017 嘉義文學獎-優選

Tio̍h獎感言》
Che是第2 kái tio̍h嘉義文學獎,我iû-goân使用我ê母語寫作,che是我做1个台灣人,感覺真驕傲ê所在。雖bóng,嘉義文學獎無母語組,所致我真感謝評審有chit款「語言平等」ê認同,佇所有ê文學獎內,真oh揣有án-ne ê。現chūn社會環境,教育體制等等母語hǒng看無目地,政治láu-á kā母語當作1種買賣,母語欲出頭有影愛真拚leh。我寫作chāi-lâi m̄是欲做作家,咱人無hit lō才情,是欲求1个做人基本ê人權,記錄咱心內話。咱深深ǹg-bāng愈來愈濟人kō͘母語書寫,要求政府愛有對等ê教育體制,án-ne chia是人權。我的確會繼續寫---去,總--是,評審敢是唯一讀者?Che是咱ê心悶,路koh真遠敢有人欲作伙行? 2017/9/16

2018年2月7日 星期三

了解khiā家有可能ê災害國家災害防救科技中心,勸朋友了解一下家己ê khiā家。Nā欲soān mā khah知toh位thang soān。

地震,風颱淹水che lóng是自然災害。欲tòa toh khah安全,siōng無ē-tàng了解一下。

是講,chhan-chhiūⁿ 核災chit款ê,空氣污染chit款ê,除了khah有法度ê人,是欲走去toh?

Nā 欲看空氣污染,其實環境資源資料庫mā有資料。Che thang看出資料公開透明ê好處,koh有個人處理數字ê重要 ,che mā是未來愛有ê法度,mā thang 講處理資料,chhiau-chhōe資料,分析數字ê法度。

咱想tio̍h一齣美國片「魔球」 (moneyball),che 資料是代表科學,統計出來ê,有一定ê干證,mā tio̍h講咱欲án-chóaⁿ改善家己ê生活,調整方向,甚至是規劃,趁錢…咱絕對bōe-tàng 用he「差不多」ê心理來看待,無,gōng-gōng-á做是等死niâ。Koh看tńg來,mā奉勸少年朋友買厝ê時,先查--chi̍t-ē,選點khah重要,目chiu peh khah金leh。 (tbd)查斷層,土地液化kap瘋狗浪危險範圍。

咱算是安全範圍ê所在。不而過,事事難料。


以3、5、8、16 khih-lo͘h半徑做圓。311ê時,美國是用80 khih-lo͘h來看,咱台灣人命khah bái。

5冬前tòa ê所在。 Mā tī斷層附近。

基本災害地圖,可惜無空氣污染。可能in無認為這是國家級ê。

其它開放資料chhan-chhiūⁿ中研院 台灣歷史研究所 二二八及白色恐怖相關史料
kah 國家檔案資訊網  , che mā是了解ka-tī 歷史,khiā家環境ŏ͘。

2018年1月24日 星期三

咱看母語認證 VS 火星文咱 看母語教育ê進展,2009年mā是 1个大進展。有2个原因第一就是信望愛輸人法 (看另一篇),到2016 kha-tau手機輸入法上市,台語ê書面語佇mā會佇手機á phah出來 (p-ph-b注音漢字無算),至少筆者身軀朋友加誠濟人使用。當然,有寡較資深ê,khah對手機á無法ê,目色khah無好ê tō khah phah-sńg;第二就是母語認證。母語認證mā 是行kah khám-khiat。總--是,che對現此時網路科技環境á好、交通ê手路、現實教育制度需求攏有真正面ê發展。Chit 2項,台語人lóng是óa靠家己khah濟。

真悲情。

最近有人leh論「火星文」,咱過去mā捌拄過誠濟ê批評指教。總講一句,不管你寫siáⁿ,漢字、羅馬字、漢羅lóng有人會批。當然,che一定要經過「學習」、「教育」。母語學習kap母語教育應該是政府愛hō͘咱--ê,去cheⁿ講咱人無去「學習」,「教育」可能會有反效果。Siáng有義務kap咱仝款「覺醒」?Che是現實問題。好--ah,咱無好討論koh-khah濟。

咱食著施大博士ê chhùi-nōa,重翻伊ê年表koh重新si-á-ge̍h kap增補。興趣,心適lia̍h外,mā想欲chhōe未來ê se̍k-sū tê-bo̍k,咱有重新看台語運動者kap台語文學者ê無仝,定位。


Koh講到「火星文」,咱tiāⁿ-tiāⁿ講書寫民主化,可惜少人聽,mā可能聽無咱leh講siáⁿ-siâu。

歷史年表giú--出來-,咱鐵口直斷che根本m̄是大問題。當然,nā看chit幾年台語出版冊,用字無影有「標準化」,總--是,進步chhiâⁿ濟ah。咱iû-goân真鼓舞作者出冊,出一本咱買一本。是講,咱mā m̄-thang siàu-siūⁿ in會改。

輸入法kap母語認證tō是行入去書寫民主化,吸引koh-khah濟人加入chit ê kho͘-á。Ùi chia運動ê成績chiah thang koh進一步 kā chia 「 chéng-chí」 iā做 tī文學ê 花園seⁿ-thòaⁿ。

咱thang ǹg-bāng台語電視台有法度使用標準化ê台語字幕,án-ne書寫教育tiāⁿ-tio̍h koh進一步。

其它leh吵--ê,等待時間改變。Hô-hòng,袂去學習--ê,袂因為你罵一句,伊tō會去學。Án-ne,伊欲án-chóaⁿ對過去ê老師交代--leh。XD

Nā受氣,無,規氣亂舞中文,koh無,好好á寫寡台語文。Án-ne khah袂浪費性命。


http://tgbhsuliau.nmtl.gov.tw/opencms/library/intro/