2018年1月16日 星期二

《新荷蘭學-荷蘭幸福強大的16個理由》心得Chin-chêng有讀過比工作更重要的事! : 荷蘭人快樂至上的生活哲學
 
chit本冊,內底主要是leh講欲án-chóa荷蘭生活,荷蘭人ê生活(工作)態度koh是生做siáⁿ款。

Ā chit púnkoh-khah專業,lóng是台灣學生寫--ê,ùi荷蘭ê本土文化來寫、博物館、水文地理、政策、移民政策、同性議題、藝術、建築、食食、語言教育、福利制度、農業、跤踏車文化等等。根本kā荷蘭人講kah真徹底。

Ùi chiamā對荷蘭人有koh-khah深ê認捌kap him-siānMā thang反省家己佇台灣,敢有對土地有hiah深ê認捌kap疼痛?咱mā知影in ê優點是經過chiâⁿ長年粒積--落來ê。

對照荷蘭,台灣佇人口kap土地有影是欲仝ā欲仝,拄著ê問題恐驚比荷蘭人khah濟,78%是高山,伊是1/5佇海平面ē-kha,咱人m̄-nā濟koh chiâⁿ濟族群,koh有國民黨長期ê殖民洗腦。Ùi in án-chóaⁿ對待海洋ê態度,咱做1个島國敢無thang學習?Án-chóaⁿ面對78% ê高山?

咱欲án-chóaⁿ增加對chit ê土地良善ê「共識」,共同參與,m̄-thang koh隨人顧生命佇邊緣kho͘-se̍h生存,ùi問題中心去解決。追求實際解決問題ê方法,ta̍ksiàu-siūⁿ一寡有ê無ê「小確幸」,自我感覺爽快。

Chia 2本冊非常推薦朋友去讀---下。後一本欲讀ê是《荷蘭不虎爛》。


2018年1月9日 星期二

《教育經濟學》讀冊心得http://www.books.com.tw/products/0010716334

教育經濟學

愛用數字來說服別人、家己。數字說服才thang認清家己看袂著ê所在。Che是重點,家己ê經驗bē-tàng lóng the̍h來用,尤其是教育。

用功讀書kám對成績,人生真正有路用?有因果關係?啥物才是好教師?

利用科學實證(evidanceê教導方法來獎勵gín-á學習是khah有效率ê方法;Koh有任何代誌lóng應該用科學實證來看待,才免得行冤枉路。

幼兒教育投資報酬率siōng koân。「非認知能力」忍耐力,意志力(Grit)、社會性、熱情ê特質是智商kap學歷看袂出來êChegín-á ê一生有真大ê影響,che厝內ê教養佔khah濟。

意志力(Grit):面對非常遙遠ê目標時,袂失去興趣,繼續骨力phah-piàⁿ ê特質。詳細ê計劃,透過記錄來自我管理達成率,一步一步訓練家己ê心理kap生理。


資訊公開是教改ê第一步。不而過,敢有過去ê資料儉--起-來?對照台灣濟濟資訊,咱公開mā kan-taⁿ chit幾年開始,應該對未來有chhiâⁿ大ê改變才tio̍h

台語輸入法ê觀察
咱看che,thang 理解幾件代誌kap思考,ē-kha問題毋是大問題,soah是咱毋願去想ê mê-kak。

台語無字?Nā有人koh án-ne講實在無衛生兼無用google。

台語因為電腦kap手機輸入法,避免行去滅絕ê路線?
咱thang行向書寫民主化ê路,koh-khah全面,khah濟管道?
親像 seamless kō͘台語來溝通(phah字)。少年人是毋是khah會接收?使用語言袂縛kha縛手。

除了無正規教育,咱敢bē-tàng自修?
愈來愈利便ê工具,佇書寫人數,出版,對讀者ê閱讀敢有khah大ê進展,che tiāⁿ-tio̍h對作者、出版社kap讀者3方有正面ê pang-chān。

文字電子化對語料koh是另外一大貢獻,che mā是另外一个思考。
2009以後ê網路資料是毋是有誠大ê變化,出版是毋是有增加誠濟?
2009以前ê 台語冊排版是毋是相對上khah歹看?
排版ê技術,軟體進展是毋是ē-tàng減少一寡人個人美觀ê歧視?

ùi chia輸入法來看,工具性來論,羅馬字kap漢字ê好處咱敢願意去承認?

以寫作人口kap年歲來看,in敢有tòe tio̍h時代?用字kap書寫軟體是有關連?Che m̄-nā欲探討用字工具性,koh是個人文化性ê態度(排斥接受新ê工具來改善目前ê困境)。

咱講工具性是現tú現--ê,總--是,有時工具性因為無愛去學習soah tài「意識」來認知LÔ-MÁ-JĪ是學生gín-á ê mi̍h,漢字才是字ê論述。總講一句,驕傲kap lān-moa。


未來,nā是有google直接對譯、口譯,che台語tiāⁿ-tio̍h死袂去? 咱語言學者毋知會活hiah久袂?XD

2018年1月7日 星期日

窮忙--讀冊心得。Chit本冊是敘述小說來說明散赤人ê困境。好額散,資源少,失家庭教育,一大堆副作用,生出來ê gín-á mā進入去仝款ê輪迴,koh-khah慘ê是有健康ê問題。

月給濟少是目前散赤人siōng大ê問題,引起工作時數chhèng koân。

政府ê補助、企業利純之間ê關係che éng-éng lóng是siōng社會siōng低層ê人會受著khah大ê變動。

Che佇另外一本冊《貧困世代》有仝款ê論述。

Chia ê人可能lóng án-chóaⁿ骨力lóng無路用,憤怒kan-taⁿ是1種討債ê行為。

Hia 上暗班ê人khah少ê機會thang升職。

欲脫離散赤,家己愛先學會曉控制情緒kap雙手,che tō人講ê softskill

有ê散赤人因為有「文化資本」kap親情,落尾mā ē-tàng脫離散赤,che是一般in 少看著--ê。

Che thang ùi內底講一寡gín-á ê教養有chiâⁿ大ê關係。陪伴in 教in解決問題ê奇巧,建立合作ê關係 (p199-209)。 Lán mā thang學習án-chóaⁿ做人父母,che 濟濟人lóng袂知覺che是1个問題 。


啥物是散赤?問題koh是啥? 欲án-chóaⁿ脫離?(預算規劃,án-chóaⁿ開錢)Che thang好好思考。

教育敢是好投資?學位敢有影對收入有pang-chān?

學歷無代表是siáⁿ,kan-taⁿ代表你可能真phah拚niâ。教育chhanchiuⁿ資本,愈濟,tō可能趁愈濟。

Che thang hō͘ 咱思考學校教育體制,kap án-chóaⁿ自我學習願意去改變才是siōng大ê mê-kak。


上落尾,講著欲解決一定愛ùi政治kap經濟共同解決。Che mā hō͘咱想著Trump為何選tiâu (?低層人民想欲改變?),「選票」是改變現狀siōng大ê力量。
2018年1月4日 星期四

語言平等?台語孤兒?語言發展年表(自製)

從年表(針對蔡英文執政期間)來看:

民進黨上台的確對於語言平等有幫助。以蔡英文來看比目前進展的速度比陳水扁還快,尤其是客語。相較於客語及原住民語民進黨卻對台語的重視程度,讓人咋舌。而在法源的角度,沒有其它法源如<客家基本法>,<原住民語言發展法>,只能等待<國家語言發展法草案>。

而此草案沒有明白的定義閩南語或台語,以自然語言稱呼,名不正言不順,真能有多大效益?鄭部長也提過,國家語言主要是在保存,也將以此法源設立台語頻道,我們拭目以待。
但若仔細來看,客語、原住民語根本不需要<國家語言發展法草案>來錦上添花,它還沒過,客原不都變成了國家語言了嗎?有自家的電視台?

政黨替換的確是有很大的改變,這是一大主因,但也得看主權者的態度。第二大主因是他們已經有自己的委員會。

客語若沒有客委會(2001),<客家基本法> (2010),蔡英文推得了嗎?我很懷疑。


<國家語言發展法草案>看來就是以台語及手語 (還有未成為原住民語的語言如西拉雅語)為主嗎?

會不會變成新住民語變成國家語言的跳板?台語只是陪襯?

客語
原住民語
台語借冊記錄咱查--一-下佇台南圖書館ê借冊記錄,hit當陣tú轉--來府城,補習準備考公務員,落尾決定食人頭路(2012.11.26)。佇人生雙叉路口茫茫渺渺,想著過去佇喜樹仔圖書館做過志工,想欲借寡冊來看看leh。Che有影看出咱ê成長過程,mā kā心內想欲認捌家己ê故鄉kap環境。

第一本借ê台語冊是<<府城台語夢. 1 : 府城臺語文讀書會文集>>,2013/1/12借--ê,到10--月才借第二本,2013年11月才開始動手寫。

2013年mā讀誠濟核能相關冊,無定圖書館有ê,lóng借了了。Mā佇網路hē put-li̍h-á濟時間,blog內底ê文章內底tō有chhiâⁿ濟筆記。

2013年一開始做工課,逐工通勤,上車tō看冊,chit ê習慣真正好。時間無浪費著,而且閱讀是siōng簡單ê投資。咱以後愛追求ê是「有效」ê閱讀,大量ê閱讀kap實際執行。

讀冊敢有效?我真正m̄知。不而過,我感覺個人有改變,佇台語方面,m̄-nā實際行動mā有一寡成績。其它ê方面,咱ê眼界mā有khah闊,想法有khah深入,che應該lóng會影響咱ê未來。

想想leh,咱lóng繳hiah濟稅kám免pheⁿ寡轉--來?
2018年1月2日 星期二

乞食hē大願


新年新願望向望咱一冬比一冬koh-khah好,mā tio̍h愛檢討過去一冬咱到底有siánn-mih進展。照下跤年表tsim-tsiok來看,今年有影比過去有進展。總--是,敢有法度講母語有救ah

咱簡單回顧2017母語進展kap過去來比phīng,總講一句,欲救母語無政治手段2字,穩死!

Án-tsuánnleh?咱看1990年,七大縣市民進黨縣市長主辨ê「本土語言教育問題第一次學術研討會」知,tse mā是第一pái官方開始leh思考「母語教育」ê問題kap實際行動。到2001年教育部宣佈國小一禮拜愛有1-2點鐘母語課、2001年成立客委會、2003年開始討論《語言平等法草案》,直接跳到2017年,民進黨有影佇政策方面對搶救母語有相當ê幫贊。咱獨獨看台語,suahtíntāng,佇國民黨執政期間mài論,這知是啥物問題?

吸引koh-khah濟人,尤其是少年人來書寫母語,實踐文字化,tse運動ê方向íng-íng lóng是過去民間leh tshui-sak--ê。總--是,民間資源有限,ê是心內熱phut-phut ê熱情koh有使命。是講,咱熱情敢有法度對抗時代ê變遷,kap華語市場tshia-piànn Lóng無官方ê資源、實際政策,母語終其尾kan-tannkhǹg tī 博物館ê運命niâ下跤年表來看,官方tsun-tshûn ê程度tsiah是母語活命ê mê-kakmā thang創造koh-khah濟,多元ê管道,節目「民視台灣學堂:講台語,當著時」是誠好ê例。透過媒體傳播,koh-khah濟人接受母語,袂koh認為講母語是臭賤ê,學母語是時行ê運動。Tse無形中,建立「語言平等」ê人權概念。予人鬱卒ê是,he mā是民間leh運作niâ

2017年,語言平等法公聽會、台語電視台公聽會辦ná leh辦,原住民語kap客語已經sûn其它法源tsiânn做「國家語言」ahin ê電視台koh有相關ê委員會支持,台語leh?蔡英文chún後屆kohtiâu6冬內敢會有台語委員會,平等法á是電視台?

乞食,討1个電視台tolóng無,koh講預算有問題。咱tsim-tsiok想無基本法源,暫時設立電視台,無tiānn,民進黨落台,預算tō hŏng tok--tiāu ahTshan-tshiūnn 2009 洪秀柱thâi台語認證預算仝款。

án-ne講,平等法才是第一關?根據文化部長鄭麗君ê講法,國家語言無代表有正規教育,heài官方語言lah,愛教育部認同--ê (台灣無官方語言相關法令,以教育部認同有正規教育ê(幼稚園到大學,非語言科目lóng kōo母語教育)tsún做官方語言)。就是講國家語言發展法內底主要是「保存」,官方語言才是。Án-ne來講,平等法kan-tann是確定母語有一間「棺柴」thang tuà niâHô-hòng,咱敢確定平等法佇2冬、6冬內通--過?

乞食,驚講大心喟,民進黨無愛撥經費,khah少爭取設立委員會,才先爭取平等法kap電視台ê成立。咱leh想,咱是是共家己限制ahÁtshuā頭執政者無心?

咱欲探討ê是現實面調整未來運動方向,ǹg-bāng個人、社團kap任何團體同齊思考,面對2018 ê台語路。