2017年1月5日 星期四

定用 ê 台語線頂工具

愛會記: 語言愛會曉" 聽,讀,寫,講",佇任何無仝款的法度kap才調!

毋通向毋捌學習台語的人,袂曉寫台語文,袂曉寫羅馬字的人學習台語。你會慘喔…

=========================================================
20分鐘學會曉讀寫台語文  from Ahim


Tâigí sò͘jī tha̍k-im/ 台語數字讀音 from THK國禎老師台語數字篇 from吳國禎


(會當google 其它ê影片,對基礎學習真有幫chān)

==========================================================

0 .     拋荒台語文工作室  連結總集合  http://taigi.fhl.net/TP/   (無updated)
==========================================================

1. 輸入法

http://taigi.fhl.net/

(推薦自訂詞庫,對電腦phah字 khah緊。)

http://taigu.fhl.net/index.html


台語轉換工具:http://taigi.fhl.net/twcd.zip

(推薦教材若欲出版,會當使用Ruby轉換)

手機 輸入法app:

台語輸入法(TAIGIME) (我個人使用) -由法國人阿石開發 (我認識neh)。


Lohankha台語輸入法  (聽講真好用)

========================================================

2. 歌仔冊 from 潘科元

台灣文學館

http://koaachheh.nmtl.gov.tw/bang-cham/

*有羅馬字,合時代;koh 有原稿漢字 (電子版)。總--是,腔口可能kap chìn-chêng ê人無仝。藏書少。

*Koh 有一寡歌仔仙ê紹介。


中研院

http://hanji.sinica.edu.tw/?tdb=kua-a-chheh

* 好處:查訊單句(七字)較簡單。欲做版本比較較利便。欠點:無原稿 / 無羅馬字。

台大楊雲萍教授

http://www.darc.ntu.edu.tw/newdarc/darc-frameset.jsp?c1=%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%9C%96%E6%9B%B8%E9%A4%A8&c2=%E6%AD%8C%E4%BB%94%E5%86%8A&doTreeView=true

---讀歌仔冊ê 工具 ; 好處有原稿,藏書濟。欠點:/ 無羅馬字

台灣唸歌團 內底有七字仔字幕 (楊秀卿)

http://www.liam7kua.tw/

施朝養先生的車鼓陣歌詞

http://librarywork.taiwanschoolnet.org/cyberfair2017/hres2017twB/expert02.html#01

台灣歌仔簿─七字仔
http://blog.xuite.net/hn88196555/twblog/92351228

==========================================================

3.線頂字典

甘字典
http://taigi.fhl.net/dick/

台語辭典(台日大辭典台語譯本)  : http://taigi.fhl.net/dict/

新版台華辭典精簡介面
http://ip194097.ntcu.edu.tw/ungian/soannteng/chil/Taihoa.asp

(有寡詞khah無根據,nā合台語語法來使用袂bái,無--者,愛細jī。整體講,mā是chiâⁿ 好ê網站。)

教育部

http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/index.html

台語英語字典 & 英語台語字典

http://www.taiwanesedictionary.org/

*from 潘科元

十九世紀英國儂杜嘉德牧師 (Rev. Carstairs Douglas) 所編迄部 Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy(廈英大辭典,1873初版、1899再版,兼收漳泉台語)到今猶原是內容上豐富、深入、精確个。1923年佇台南个英國儂巴克禮牧師 (Rev. Thomas Barclay) 有出補編 (Supplement),單獨成冊。Google 揣會著掃描PDF檔。
另外有英國儂 J. MacGowan 牧師所編 1883 年出版个 English and Chinese Dictionary of the Amoy Dialect(英廈辭典)。
以上三部辭典,中研院有整合上網,提供檢索系統:

http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/bkg/chong-su-tian.php?gi_gian=hoa

手機app? 個人無leh用。

Chhoe Tâi-gí

https://chhoe.taigi.info/=====================================================

4.雜誌 出版  (thang 看出台語出版ê困)

1.海翁雜誌 (khah鄉土,無稿費,月刊。) http://www.king-an.com.tw/

khah 濟教師leh投,漢字為主,有(漢)文字標準化ê面向。

2.台語通訊bong報/ 李江却台語文教基金會有稿費,月刊,一般性刊物。)
http://tsbp.tgb.org.tw/

投稿者層面chiâⁿ闊,漢羅為主。編輯用字,排版,台語語法算是目前刊物第一。


3. 台江雜誌 (有稿費,季刊,唯一政府台語雜誌。民間編輯,有主題) http://www.tgb.org.tw/2016/08/e.html

主題專刊。其它,風格無定。che khah外包有chiâⁿ大ê關係,koh文化局無捌台語文ê人leh審稿去束縛創作者koh-khah大關係。 (用字有一定ê規範?)

4. 台文戰線 (季刊,無稿費。) https://www.facebook.com/twnel/

作者群以社員為主。用字尊重作者。漢字佔khah大面。

5. 台灣文藝 (半年刊,無稿費) https://www.facebook.com/groups/tweseliterature/

社員刊物,漢羅為主,羅馬字是白話字。編輯用字,排版,台語語法lóng真照顧。
Kap 一般台語無啥仝,對未出土ê台語文物特別注意。

6. 台灣府城公報mā ē-sái 投 (週報,khah宗教性,一般生活投稿mā ē-sái,有稿費。)
http://weekly-pctpress.org/2016/2016_3.html

作者khah濟是基督徒。羅馬字有一定ê素養。唯一使用白話字ê刊物。


7. 信望愛網路徵件

http://taigi.fhl.net/announce/announce42.html

(目前iáu-bē投過,應該直接kap林俊育長老連絡)

8. 民報-台語世界。
http://www.peoplenews.tw/list/%E5%8F%B0%E8%AA%9E%E4%B8%96%E7%95%8C
--八月(2017)時開始徵稿。值咱觀察看以後,是毋是其它電子媒體會有仝款ê徵稿。


9. 吹鼓吹詩壇; 以華語為主,季刊,無稿費,作者送一本。目前知有寡台語作家有leh 投稿(台語)。

我有試過,無啥問題。

10.野薑花詩刊, 以華語為主,季刊,無稿費,作者送一本。目前知有寡台語作家有leh 投稿。 (iáu-bōe試過)

(四、 來稿請逕寄至hedychium.308@gmail.com信箱。 五、 本刊逐季於三、六、九、十二月出刊,截稿日期為一、四、七、十月月底。

11.笠詩刊。投過,反應chiâⁿ慢。

12. 新使者 母語葡萄園。季刊,有稿費。new@mail.pct.org.tw。 (白話字)

http://taigi.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=10

http://newmsgr.pct.org.tw/intro.aspx

(Ài試。 )

13.  鹽分地帶文學 雙月刊(1,3,5,7,9,12)。政府雜誌。有稿費
email : vistapublishing1974@gmail.com

14. 掌門詩刊,華語為主。無稿費

15. 台客詩刊。稿費

====================================================

部落格: 

潘科元  http://blog.xuite.net/khoguan/blog

老人囡仔性 閒閒罔話仙 http://chhantionglang.blogspot.nl/

台語文記憶 http://ip194097.ntcu.edu.tw/memory/tgb/mowt.asp
(超多免費的台語書藉,都是絕版的) 

楊允言  http://ip194097.ntcu.edu.tw/ungian/ungian.asp

王貞文 http://blog.roodo.com/jenwen93

王昭華 http://blog.roodo.com/cit_lui_hoe

劉承賢 http://taokara.blogspot.nl/

林裕凱 https://jukhai.blogspot.nl/

Ui-HIM http://anthropologysediq.blogspot.nl/p/blog-page.html?m=0

翠苓台語文

董峰政 島園地

董董 

白話字台語文 http://210.240.194.97/taigu.asp


台羅會 http://www.tlh.org.tw/


台語維基圖書館(Wikisource, http://zh-min-nan.wikisource.org

https://zh-min-nan.wikisource.org/wiki/Th%C3%A2u-ia%CC%8Dh

=> can find some POJ book. (full text file which is good)

============================================

台語文學探討 / 運動發展

台語文學發展年表 / 台語作家著作目錄

http://tgbhsuliau.nmtl.gov.tw/opencms/library/intro/

--thang 了解台語文學ê歷史,台語人愛理解。 研究台語文學學者必用工具。
=================================================

台語問答集

台灣母語問答集 25 ê問答予你母語轉大人。 (台羅會)


以下去台語文ê記憶揣tō有。


台語文研究會議台語文字統一標準化運動論述集磺溪文化協會 1991 

40年ê文字思考-- 張裕宏

〈閩南語是「學術名」?大奶 hip (翕)死囝!〉杜建坊 2017-03-20

台語毋是閩南語民間書寫

不要在問一大堆有的沒的問題啦,看這裡就知道了。
=================================================
白話字 others:

筆算初學
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%86%E7%AE%97%E4%B8%AA%E5%88%9D%E5%AD%B8

Pit-sòan ê chho͘-ha̍k 1-2


2017/1/5

2017/8/17 updated

2017/9/04 updated

2017/12/15 updated

沒有留言:

張貼留言