2016年8月31日 星期三

Phoan-tó-la a̍p-á

<Phoan-tó-la a̍p-á >

知影你忍袂牢ê hòⁿ-hiân
我ta̍uh-ta̍uh-á看你 kā phoan-tó-la a̍p-á phah 開
Soah m̄知 siáu 貪,怨妒,淫亂 soah將災eh lóng chhōa--入-來
Chhan-chhiūⁿ電影劇情
1 件 koh 1 件天災,意外koh 戰爭
無暝無日 khè 人ê意念

我捌交待你
交待ê話kap警告soah 無teh聽
無尊重kap自大阻礙你ê救贖
1 件koh 1 件ê不幸,挑戰 koh 絕望
Lóng是你ê無知ài面對ê後果

你開始會感覺孤單
想欲放棄一切ê原則
kap邪魔作伙
佇烏暗內bih藏心內ê算盤
甚至窮斤算兩每1 ê笑容
無神ê雙目看無未來
雙kha無法度koh再向前行1 步
不時欲摔落去雄狂ê siáu狗浪

尾--a
翻頭欲將a̍p-á tàn 掉ê時
才發現希望佇a̍p-á底 leh等--你
你soah tiû-tû 是m̄是 kám欲kā tháu放出--來

2016/8/31
*是leh 講Phoan-tó-la 是啥leh…

2016年8月29日 星期一

定舞m̄-tio̍h ê 台語詞

1.     ē-sái vs. ē-tàng

ē-tàng教育部:

可以。能夠、做得到。例:第一个要求我會當答應你,第二个我就愛閣考慮一下。Tē-it ê iau-kiû guá ē-tàng tah-ìng--lí, tē-jī ê guá tō ài koh khó-lī--tsi̍t-ē. (第一個要求我可以答應你,第二個要求我就得再考慮一下才行。)

ē-sái教育部:

可以、能夠。例:我功課若寫好就會使去看電影矣。Guá kong-khò nā siá hó tō ē-sái khì khuànn tiān-iánn--ah. (我功課如果寫好就可以去看電影了。)

2.     to vs tō

tō /

1.即刻、馬上。表示狀況或動作很快會發生。例:閣過一个青紅燈,就會當看著兜。Koh kuè tsi̍t ê tshenn-âng-ting, tō ē-tàng khuànn-tio̍h in tau. (再過一個紅綠燈,就可以看到他家了。);一下仔久就好矣。Tsi̍t-ē-á-kú tō hó--ah. (一下子就好了。) 
2.表示進一步確認或肯定。例:伊就是我的家後。I tō sī guá ê ke-āu. (她就是我的妻子。);按呢就好。Án-ne tō hó. (這樣就好。) 
3.早已。表示已經發生過了。例:表演昨昏就結束矣。Piáu-ián tsa-hng tō kiat-sok--ah.(表演昨天就結束了。) 
4.表承接、選擇、讓步等關係。例:拄入門就喝枵。Tú ji̍p mn̂g tō huah iau.(剛進門就喊餓。);你毋來,伊就無欲出面矣。Lí m̄ lâi, i tō bô beh tshut-bīn--ah.(你不來,他就不肯出面了。) 

to /

1.更、也、甚,表示比較。例:我都毋去矣,伊閣較無可能去。Guá to m̄ khì--ah, i koh-khah bô khó-lîng khì. (我都不去了,他更不可能去。)
 
2.已經。例:你都欲走矣,莫管遮濟。Lí to beh tsáu--ah, mài kuán tsiah tsē. (你都要走了,別管這麼多。)
 
3.皆、完全、通通。例:我較按怎解說伊都毋信。Guá khah án-tsuánn kái-sueh i to m̄ sìn. (我再怎麼解釋他都不相信。)
 
4.是。表示有條件的肯定。例:想都有咧想啦,欲做猶是真懶。Siūnn to ū teh siūnn--lah, beh tsò iáu sī tsin lán. (想是在想,真要做起來還是覺得懶洋洋的。) 

5.就……、又……,表示強調的語氣。例:我都無咧戇,袂遐簡單就予伊騙去。Guá to bô teh gōng, bē hiah kán-tan tō hōo i phiàn--khì. (我又不笨,不會這麼簡單就被他給騙了。) 


===================
ē-kha是網路台語老師ê指導


蕭平治 LMJ lóng仝款,to̍h-ē產生雙關語抑是誤解,無要緊,猶有前後句參考(語用)⋯,he m̄是問題。
收回讚回覆123小時
蕭平治 我無leh戇--kong>我to無leh戇--kong
欲來去坐車--lah>to欲來去坐車--lah
ah kā你講,你m̄-thang kā人講--ō͘> ah to kā你講,你m̄-thang kā人講--ō͘
收回讚回覆1昨天 19:32
蕭平治 若是前後句意思無變,咱是m̄是ē使得kā「to」當做發語詞,只是伊m̄是khǹg tī頭前,雖罔無確定意涵,但是有加強語句ê功能,按呢「to」to̍h m̄是「都」。
收回讚回覆1昨天 20:05
Seng-hian Lau 初步想法:這个加強意思ê「to」是「不管按怎 / 佇所有ê情形下」ê意思。
收回讚回覆1昨天 20:36
蕭平治 我to kā你講--à!我都(to)kā你講--à!兩句意思無仝,敢m̄是。我都(to)kā你講--à!咱ē講「我攏kā你講--à!」

Tōo Sìn-liông Masa Tu 我to kā你講--à!我都(to)kā你講--à! =>LMJ lóng仝款?
Seng-hian Lau 有一種khah特別--ê:

A: 你哪會無愛買較濟間厝--leh?

B:我都無teh錢siunn濟無tè開koh...

若我理解B是用「都」無毋著,tsia無法度用「攏」替換。
收回讚回覆4昨天 18:03
蕭平治 B:我都無teh錢siunn濟無tè開koh...>B:我無teh錢siunn濟無tè開koh...(kā都提掉,意思敢毋是無變?)
收回讚回覆1昨天 19:12

Tōo Sìn-liông Masa Tu 我感覺仝。干焦"都"會加強講法。
林文平 其實華語的「都」若毋是「攏」的意思的時這著是台語的「都(to)」(變調變7聲),例:
華:王教授都同意了,你還猶豫什麼?


台:王教授都同意矣,你閣躊躇啥?

按呢講毋知著無?
收回讚回覆1昨天 15:58已編輯

Tōo Sìn-liông Masa Tu chit種(都=攏 )檢驗方法khah簡單。
Jū-khái Piãbér Lîm "to͘ " 有sió-khóa 意外̄卻是肯定 ê 感覺!
kap hit ê "tō" "tio̍h" "ló-chhó 確定ê 肯定"。
Tēng-pang Suyaka Chiu 變調liáu nā 是 第7調,án ne tio̍h sī " to " ê 變調。 變調 liáu nā是第3調,án ne tio̍h sī "tio̍h" or "to̍h" or "tō" ê 變調。
收回讚回覆3昨天 0:34

Marcus Chùnchiu Si 董忠司 hit 本 tō 有解幾 ā ê 例。現時 ê 台語「文學家」,10 ê 有 6-7-8 ê 分 bē 清,ah-sī m̄ 知有 chit lō 分別 iā kú káⁿ ! 是講 in lóng (to) leh tio̍h 等,(ah) to 評審 mā (to) 無 sense lí le。
收回讚回覆1昨天 1:56已編輯
留言

Jū-khái Piãbér Lîm to gún ē kóng to͘// tō gún sī kióng "tio̍h"
Tsì-sîng Tionn 都(to)/著(tio̍h、to̍h),to̍h是對tio̍h演變過來的。
Jū-khái Piãbér Lîm kap lio̍k-- lo̍k錄 kâng
回覆18月30日 18:02
Tōo Sìn-liông Masa Tu
回覆······
Tsì-sîng Tionn 以你的情形,變調了後用中平佮低平來區分。

林文平 「都(to)」是表明已經完成的原因,例:
王董的都親身拜託矣,咱嘛小共支持一下。


支持是因為王董已經親身來拜託,這个時陣用「都」。

按呢講毋知有對同無?
毋知專業按怎講?
Tōo Sìn-liông Masa Tu 例:
伊人tō是 án-ne。 這世間tō是án-ne。" To " 算是án-ne,你mā 袂使án-ne。 (?)
林文平 這阮攏用「著(tioh8)」,華語「就」的意思。