2016年4月25日 星期一

小胡蠅

<小胡蠅>
各位朋友聽我講,胡蠅惹我來lia̍h狂,是當tio̍h莫激gōng,速速thâi死才正當。
胡蠅目chiu大大蕊,看著好食胃開,陰魂不散親像鬼,予伊chang tio̍h真克虧。
胡蠅鼻仔足靈通,臭尿破味siōng ài chông,免錢飯湯無限量,四界討食姑不終。
半暝腹肚起反症,夭壽便所走無停,kha-chhng吹風感覺冷,ku kah kha欲變形。
siáⁿ知放了soah siuⁿ 濟,四肢無力塗kha爬,馬桶tīⁿ kah nā siáⁿ-hòe,胡蠅招伴iāⁿ-iāⁿ飛。
Hit時三更拄ài睏,hông inkah無神魂,欲去便所來巡,ha̍k-á屎尿食無chhun
胡蠅看我真歡喜,叫是我欲choân好物,ta̍kchhùi-nōa chha̍uh-chha̍uh-tihkoh sai-nai兼吐舌。
soahkah siàmgiō,胡蠅青狂食燒燒,食kah chhèng-khì無幾秒,免chhit kha-chhng chhoah-chi̍t-tiô
胡蠅食飽gâuthòaⁿ,四界chhit-thô袂孤單,天頂kho͘願散,koh會相招後一攤。
規個房間hông in 佔,叫我屎尿tō ái添,nā是數額有kah減,無tō加寡han-薯簽。
nā欲講是怪奇,這是事實是虛,ta̍uh-ta̍uh聽我來講起,事故因端會知機。
胡蠅生成壓霸生,佔人土地會tìⁿ-chheⁿthái-ko nōa-lô性愛chèⁿ,ta̍klóng kā人pheⁿ。
乞食分食無án-nesuhkhe̍h骨欲pak皮,食人夠夠袂歹勢,kap in交插會連回。
我心盤算欲起義,koh再心傷悲,二月二八欲hǒng死,切斷關係免giâu-gî
胡蠅耳空有影利,密偵探察soah來知,先派o͘-bui欲殺害,ma-la-lī-á ùi chia來。
胡蠅o͘-bui來聯手,濟人生命hǒng in 收,害人生命真夭壽,濟人街路leh hoah-hiu
thāu反抗ê精英,四界傳病有酷刑,叫咱食屎才袂反,lia̍h咱審判去北京。
環境破壞爽tio̍h in,逐日suh喟頭殼hîn,串食烏心ê食品,chia ê代誌全全真。
nā是準備大反抗,是大聲leh phòng風,全身喟力催盡phōng,本土意識愛認同。
屎尿m̄-thang四界放,定講母語成做人,做事袂使nǹg空縫,khahsiáu-tòa雞籠。
Lap-sap媒體tō ái 禁,支那奶水m̄-thang limnā是袂爽袂giàn忍,khǹg 久是會卡to̍ih陰。
Che 是漏屎ê原因,害咱不時心肝凝,對症下藥ài趕緊,免hia怨嘆八字輕。
故事有影長lò-lò,欲勸咱人莫做奴,nā欲講了是真oh,先付訂金袂lî-lô
聽了têng-tâⁿm̄-tio̍hnā是笑kah閃著腰,是我人厚屎尿,he是胡蠅sio chhiàng-chhio
唸歌七字講歷史,殖民統治咱做牛,政客láu-á烏白舞,社會衛生著三思。

2016/4/25

2016年4月24日 星期日

語言平等是轉型正義ê基本功

<語言平等是轉型正義ê基本功>

民進黨立委管碧玲提「國家語言發展法」草案,要求國家承認「本國各族群使用之自然語言,均為國家語言」。窮實che已經是新故事--ahtī 2003 kap 2007 lóng 捌提議--過。Put-jî-kòlóng hông國民黨擋---來。Chit pái koh提出,咱有足大ê向望kap期待,che絕對是轉型正義ê第一步,是世界潮流,台灣欲成做1 ê現代化國家àiê路。Chit kái,民進黨絕對袂當來失覺察!

國民黨林德福又koh是用蔣介石殖民統治ê方法來壓制台灣人ê文化,叫咱愛用「中國」hit套來洗腦咱是「中國人」,事實上,天差地--leh受教育是權力,m̄ koh是叫咱去受洗腦教育。Chit 時民進黨想欲搶救咱人ê語言,文化in koh 死欲叫咱kap中國縛作伙。想法極加偏激,hit 款中國是國際化笑破人肚臍ê話,kan-taⁿ顯明國民黨是án-chóaⁿ無追求族群平等niâ免講社會正義。追求語言平等是對過去咱chia台灣人民受殖民統治siōng táⁿ-tia̍p (治療),多元族群和平鬥陣kap尊重,che 過去國民黨做過siáⁿ-hòe Mài阻止bái--lah。咱母語教育有gōa濟?一禮拜1點鐘而且taⁿ-á國小niâChe是完全追殺民族ê行為,比白色恐怖差chi̍t-sut-á niâ。無教育kap文化做基礎,是欲án-chóaⁿ 1 ê正義ê社會kap國家。認為北京話tō khah高尚,台語,客語kap種種原住民語lóng是低路--ê,免學習?強勢kapkhiú做是中國人(in 仝款mā leh消滅其它族群ê語言),尾--a,對土地對親人lóng無認同,che ná會釘根,ài台灣?Chēchē國民黨ê官員lóng án-ne?食穿tòa lóng tī 台灣,結果the̍h外國護照,khah hàm--ê 做中國ê細漢--ê ê款,事事lóngkhiā tī 台灣人ê立場。政客kan-taⁿ選舉時,làu台灣話poa̍h感情,選後,kap你切kah比烏水溝koh-khah深。

2-3句台灣話代表伊有尊重台灣話?騙siáu--ê,咱語言是án-ne--ê?黃春明講母語厝內學好,仝款無捌字兼無衛生!是án-chóaⁿ北京語ài tī學校學?koh hiah久?Chechiâⁿ簡單ê logic,而且chiâⁿchē語言學者ê理論,學母語對學外語有chiâⁿê幫贊。話講轉--來,你是母語青盲牛,大方承認,che m̄是見笑代。任何語言lóng ài 學習,謙卑學習才是進步,免講是ka-tī ê母語。千萬m̄-thang顛倒做母語背骨者,母語流失he是殖民統治者ê手段,咱悲慘運命。現此時有機會soah無去把握,koh 繼續hông殖命,hehông看現現,koh hông看無目地--ê

Lán 看最近社運場合來看,chē-chē音樂藝術團體lóng是唱母語歌來--ê。林生祥,滅火器,拷秋勤,阿達農村武裝青年,koh有巴奈等等。你講母語ê聲是hông 壓迫siuⁿ--ah?講咱ka-tī ê話,是siōng自然koh更加khiú khah óa。大聲講咱ka-tī ê話,立「語言平等法」,各民族互相學習,才是台灣多元文化ê原貌。假使hām講母語ê權,lóng無,che 是欲叫siáⁿ-mi̍h轉型正義?


2016年4月14日 星期四

回轉過去

<回轉過去>

闊闊月台引孤單,秋風若會遐呢寒
鐵支路佮阮作伴,無奈車班直直拖
卻是毋知欲按怎,日頭無聲強欲化
拆票回鄉轉來看,人情景緻攏總換

轉來,轉來,過去的故鄉,鹽田海岸煞來失蹤
怪阮少年時遐賭強,如今才會暗自傷

茫茫月台看對山,彼爿有人咧等我
吉它已經換過線,準備閣再為伊彈
彼當時咱有咒誓,欲為故鄉寫首歌
現今已經無較縒,烏天地暗風飛沙

轉來,轉來,過去的故鄉,樹林溪河煞來失蹤
講是少年姑不終,如今空杯暗自傷

請問站長,敢會使替阮駛轉去過去彼咧故鄉
我閣佮伊閣有約


2016/4/15

堅心ê笑容,穩定ê kha步


<堅心ê笑容,穩定ê kha>
--lah,天頂êkoh 1將咱可愛ê土地kohkhahkhah

麥仔落地,未來結實ē koh-khah濟,莫得掛慮,主ē養飼你!基督徒ê你的確知我lehsiáⁿHe是約翰福音1223-24kap路加福音1222-34ê內容。我kā in kap作伙,是欲你講你世間做--ê工,無形ê財寶已經thūn tī chē-chēê心,我是其中1--êhe是我hit台中柳原教會送--你時感受tio̍h--ê。是--lah,主的確會養飼你,天頂地下所有你愛êchiâⁿ朋友。Hit工,你iû-goân笑笑。我有笑,笑kah有寡燒,笑聲koh ùichiu chông---來,有kóa重量。

莫得掛慮?Kài--lahPhah開冊,chitchheh當作台語文歷史來讀,che是我個人ê phiah算是有仝理心,有抽換時空去理解,he應該是讀者ê基本工koh sòa落去是思考分析。做1 ê頭人,gia̍h母語大旗,不管體制內體制外抗爭,煩惱操煩kám bōe少?騙siáu--ê!總--是,你lóng是笑笑,hehiah-nī-á堅心!千百gōa ê見證,看你聽你最後1 pái ê笑容。冊內底有3篇文tiāⁿ-tio̍h ē重新定義你ê「笑容」,是歹意,是甘。你看了,我相信你一定mā ē koh是笑笑。總--是,每1種笑,lóng有無仝款ê個性。He是知你ê人理解koh面對欲sio-siâng ê困境。總是,你khah堅強!你講看mài,天星墜落,烏暗kám袂罩額頭,頭lê-lê chhōe無路thang行。甘是tī chia,失去友志ê袂比失去親人êkoh-khah袂痛--lah

窮實,kap你無熟--lah是牽親chiâⁿchhōe關係,是欲 kā kē--êhō͘ koânkoân--ê hō͘ kēche有某種「私心」kap 「對抗」,he是欲追求lán ê義。在我心內甘。我改寫電影1句話,講:「in無支持台灣獨立我ē-sái理解(koh吞忍),是欲侮辱台語袂使!」Chit款人有人講「偏激」,á是定邦兄講「林投竹刺」kâng,是bô-ta-ôa--êPháng是少少人ē理解,甚至kho͘-áê人。理解有時「笑容」是1chng-thāⁿam-khàmê愁!Kan-á án-nechiah ē koh-khah接近lán欲行ê路。是是?Che全然是我ka-tī推斷--ê,你免替我背書。笑tiāⁿ-tio̍h ē thâi死憂愁,欲lím四百冬ê愁,了解--ê thang 1 字「愁」ē-sái代表,世間不公不義ê用笑來tú-siàuCheê功夫,性地bái ê我有影學袂來!

笑是穩定khaê烏油,lánchi̍t khàm chi̍t kiāoan-oan-oat-oat māàihō͘了,欲用笑--ê,用怨chheh--ê,我ùihia有得tio̍h答案。因為開始相信有主來養飼lán ê khang-chhùichiah有笑容sìmSó͘-tì,你chiah ē大聲講你欲承認你ê罪,óa靠上帝,hō͘上帝來引領你,hiah phiau-phiat放下,koh交代gún chia ê友志,11koh sòa---去。Hit暝,台南市體育場無kòng野球,天chiâⁿ清,我寫首詩hō͘你,寫了,行出去陽台gia̍h頭看,無知án-chóaⁿ,天星有影比平時算--ê koh 1 粒!閃sihsih,有合冊名「猶原teh笑」tō tio̍h

2016/4/14