2016年4月6日 星期三

2016/4/7 kì-sū

2016/4/7 Tâi-lâm hó-thiⁿthīⁿ sī khóngê, Lâm-á-khe thi-khì kap khong-khì ū khah hó, put-jî-kò, Pa̍k-tōa-bú khòa bô.

Kim-á-ji̍t sī Tēⁿ Lâm-liông kí-ji̍t, Tâi-oân lâng kám koh ē kì i sī siáng? Hoān-sè sím-chí kóng kin-pún hām i sī siáng lóng m̄ chaiLiáu-liân lah, giân-lūn chū-iû ê tiōng-iàu-sèng bô lâng chaiM̄ chai kòe-khì Tēⁿ Lâm-liông sī ēng siⁿ-miā khì kā poa̍h--ê. Hiān-chūn, kóng-ōe tōa siaⁿ sī siáng piàⁿ lâi--ê, Tâi-oân lâng lóng m̄ chai iā lah. Chē-chē tha̍k-chheh lâng tha̍k chheh tha̍k khì kha-chiah-phiaⁿ kè-siok chò KBT ê pò͘-tē-ang-á, le̍k-sú ē ū chi̍t ê kau-tāi.

Tha̍k Siā-úi ji̍t-kì liáu, kám-kak chò-lâng ū-iáⁿ úi-tāi. Lâng chīn-chá khak-tēng chì-hiòng tek-khak sī hó--ê. Chóng-sī, khó͘-lêng ài ū chin kiông ê sìn-gióng. Góa siong-sìn góa ū chi̍t ji̍t tiāⁿ-tio̍h su-iàusînê le̍k-liōng, ū sîn ê pôe-phōaⁿ. Ǹg-bāng, góa chá-ji̍t kiâⁿ hiòng chi̍t tiâu lō͘.

Ūsiá chit siú si hō͘ Siā-ùi, beh khì pí-sài ēng--ê, ē kái siá Tiong-bûn kap Tâi-gí chò-hóe sàng. Nā sī ū tio̍h-chióng, kám-giân beh ēng choân PE̍H-ŌE-JĪ siá. Beh lâi loānê, sui-bóng ki-hōe chiâⁿ sè. Che sī kim-nî, góa hō͘ ka-tī ê kè-ōe chi-it. Bāng chú tàu-saⁿ-kang.


(PS: Tīkong-si siá PE̍H-ŌE-JĪ, lâng tòng-chò leh siá pò͘-kò, siá Eng-bûn. Hah hah, siáng kiò lín sī chheⁿ-mê gû. )

沒有留言:

張貼留言