2016年2月22日 星期一

走票

<走票>

--á phah開冊櫃,將chit本聖經the̍h---來,唸「lín chia ê悖逆(pōe-ge̍kê囝兒--ahtio̍h轉來!我欲醫好lín ê 悖逆。看--ah,阮來kàu chia,因為你是gún ê 上帝--耶和華。」順--á tiām tiām 祈禱,目屎lián--- 想起hittāi-chì

「我老--ah,欲轉去ê日子緊--ahChit 件代無講袂使--chit。」順--á聽伊阿公倒病床leh講,koh put-li̍h-á激動。欲阻止koh m̄-kaⁿ。 伊阿公過去是做警察局所長,官位大,人人驚,伊mā kā厝內當作警察局仝款,有時講話chhan-chhiūⁿ leh 審犯人--leh,無人káⁿ ngó͘-gia̍t 伊。順--á kan-taⁿ ē-sái tiām-tiām聽伊講。

--á hǒng 陷害--ahhit時我koh少年,kan-taⁿ想講無我ê tāi-chì,人講siáⁿ tō siáⁿ,照做tō tio̍h--ah,而且看錢伯á ê面子,良心saⁿ khǹg chit邊。柱--á hǒng判死刑了,我心內tām-po̍h-á 袂得過,總是,知影如何是好,tāi-chì nā pia̍k空我tāi-chìLán tau不時koh有穿烏衫êkhiā tī 門口se̍hse̍h去,欲--lih ê háⁿ,監視,實在是bô-ta-ôakan-taⁿ gia̍h筆將我知影ê經過寫--落來。Mi̍h-kiāⁿkhǹg tī冊櫃,聖經邊á hit本冊皮強欲hiauh khiài hit 是我ê筆記,ǹg-bāng1工有人替柱--á洗清枉屈 koh 減輕我罪孽。60--ahtāi-chì已經過了60--ah

本成順--á nā聽伊阿公講古,tiōài睏。老人khah thian-thó,不時tō ài講過去代,lóng bē siān。順--á chitsoah 認真á聽,袂輸伊阿公欲講sáⁿ 機密hō͘伊仝款。自細漢hō͘ 阿公飼大漢,老父老母伊細漢 ê時聽講hō͘怨仇人thâi死。伊捌怨嘆做派出所所長ê阿公是án-chóaⁿ hia無路用,hām thâi 伊後生媳婦 ê兇手無才調lia̍hhō͘伊做孤兒,歹人soah ē-tàng四界lōa-lōa-sô。總--是,伊了解阿公 ê無奈,破案有可能hiah簡單,不管án-chóaⁿ阿公是伊心內ê大英雄,是伊人生siōng重要ê人。

--á kan-taⁿ --leh有人對伊āukhok mau--落去,醒起來時tī 1間辨公室內,暗mo͘-mo͘,桌á kan-taⁿ 1 pha hoáiⁿhoáiⁿ ê電火,khiā tī伊後壁hit 2 ê人叫伊坐--落來,對面1 位穿se-bí-lo͘h ê先生,應該lóng是警察,tàn 幾張相片hō͘ 伊看,he 是標--á hǒng 槍殺 ê 相片,現場舖排,chhèng-chí kap chhèng koh 1 捆錢,lī-lī-kho̍k-kho̍kkoh--á皮包á chhōeê指模印。伊看無hitse-bí-lo͘h先生ê面容,電火--á êchiu chiò kah peh袂金,耳鏡ang-ang叫,分袂清東南西北。

「講!人是是你thâi--ê?你nā m̄承認」柱--á hîn目暗,親像夢中仝款,想欲khah緊醒,脫離chit ê 幻境。Se-bí-lo͘h先生ê奸笑聲 hō͘ 伊聽kah起雞母皮,恥笑伊親像1隻跋落水ê狗仝款。

Se-bí-lo͘h先生命令另外2 ê警察,輪流--á phahsai chhùi-phóe,用薰頭燒伊ê手盤,pín-á-kut 2-3koh m̄ hō͘  伊歇睏,kohgia̍h 針插指甲縫,伊險險昏死--去。柱--á nā昏去,in tō用冰水kā chhiâng hǒng精神,繼續凌遲伊。Se-bí-lo͘h先生chhùi-á開開,笑kah chiâⁿ大聲,笑kah hit 2 ê警察起畏寒,世間竟然有hiahê人,是講,無人有膽拒絕se-bí-lo͘h先生ê命令,無聽話,後果是會án-chóaⁿ taⁿ 看現現leh

Che lóng 是政治背後金錢leh操作kap ê siáu貪。你看現此時ê政治人物--o͘hlóng mā 仝款。內底有gōa濟是烏道leh thēngchit點無人káⁿ講,無人káⁿ承認。

--á偷偷á tu 二仟kho͘入門phāng,細聲講「拜託--leh,錢nā satio̍h ài hō͘ --álán 1張票1世情」。柱--á感覺chiâⁿ hàm政治人物siáⁿ-mi̍hlóngē出來,伊 ùi 二樓窗á--á ê面容看chim-chiok,心內佩服伊做thiāu-á-khakah hiah-nī負責任,放感情leh做。Nā tio̍h ài 分?錢直接lóng 收落來--ah,橫直he是不義之財。

「無問題--leh,你絕對tiâu--ê-lah , gún chit lóng mā算你--ê,無問題--lah。」
--á tǹgkhàm掛保證--á講,有chhùi kahnōa,欲hō͘伊安心。政治場合看濟--ah,知影政治話是無定--ê,場面話總是ài講了súi-khùi。選舉是leh poa̍h-kiáupoa̍h ke-hóepoa̍h 身命--ê,八字無夠重,tio̍h m̄-thang來。 柱--á koh再看見chit場選戰後壁ê烏暗面,想起過去中國歷史內烏西食錢ê官場文化竟然伊眼前來發生,台灣人愛錢,驚死koh giàn作官kámhia傳過來--ê

--á ìn講「頂kái選議員吊車尾,險tiâu。我錢,不過,檢討ê結論是伊1票比對方少欲1kho͘ ê關係,chē-chēchiâⁿ朋友lóng án-ne kā 投。án-ne,無冤枉,chit kái 絕對袂koh發生仝款ê錯誤。」一切lóng錢伯á leh主意。

Thong人知標--á kái選後tio̍h隨走路,欠銀行錢,還袂出來,知影現此時koh欲轉來選,錢是án-chóaⁿ chông出來--ê。政治無的確是伊一生ê志向,無插政治ê話規世人會o͘-iù去。Che kiám-chhái 是百姓捌政治ê gia̍t-khiat-á-ōe koh有無奈, kan-taⁿ hō͘ hia o͘-ló͘-bo̍k-chè ê人舞弄lán ê社會kap環境,巧ê tiō會選pêng khiā

Ah-nā --á算是1 ê真成功ê政治人物,尤其是選舉時,hit冬伊選里長,我捌收過伊ê錢,無gōa濟,1200 kho͘ hit時錢厚,1包黃長壽chia 40 kho͘ 銀。另外5kho͘ hō͘我做保鏢ê錢。里長競爭khah 少,kan-na顧好幾戶ê票,tio̍h lóng在穩--ê。後來,市民代表選舉我換做標--á ê保鏢趁收費,1 kho͘  1個月。標--á tiāⁿ-tiāⁿchhōe--álóng hō͘ --á --tio̍h,標--á有時á口氣chiâⁿ bái,有時á口氣koh chiâⁿ好禮,án-ne --á tō chhan-chhiūⁿ su̍t-á仝款頭á chhih-chhih m̄-kaⁿ ìn 1句話。我mā lóngkhah 一清二楚。我知影柱--á 一直ùi á 縫看東看西,hitsiōnghòⁿ-hiân 有影會致人命,我捌警告過,伊無leh kā我信táu。柱--á就是tòa--á tau 對面hit 間,1 樓外口有tah kongêá,柱--á是讀冊人,lán知讀冊人死腦筋總是有ka-tī ê主見,知變巧。伊tī 3樓讀冊時,有時讀kah半眠,lóng看見成--á kap--á 2 leh 談論tāi-chì。我已經觀察過--ahche是我做chit--ê ê本性,烏道白道lóng khah一清二楚。我知柱--á choa̍h慢,會惹麻煩,讀冊人道德確實有khah懸,規腹肚ê理想。窮實選舉kap 學生gín-á考試欲仝欲仝,精差有人會the̍hhō͘ koh 兼拜託 niâ。講khah歹聽,chiūchhōe空縫,行後門。總是,大人ê世界kap學校教--ê永遠袂相仝,做--ê kap --ê永遠袂仝調,有時koh是天地倒反。我永遠無法度了解是siáⁿ-mi̍h in-toaⁿ,人叫我做siáⁿ,我siáⁿ。冊--lih ê 義理是參考niâ,求出社會有1份薪水會得過 ê頭路,全家食會飽koh平平安安好。

開票hit日我總部leh顧,tī chng-kha siáⁿgī-niū,日頭落山,廟口大樹kha phò-tāula-jí-o͘h,無tī ka-tī chhù á-kha 泡茶等待月娘叫你去睏。對政治láu-á來講選舉是爭取權勢kap有利純ê政治事業 ê起頭,thài-ē-sái 講放放。政治人物無leh khong--koh

--á ê競選總部 tō tī大廟邊,樓á厝頂koh有竹ko tah--ê廣告,是標--á kap hit kho͘ 目前siōng hang ê政治明星,兩人lóng穿1put-chí-áê短褲,欲走標ê型。看--起來hǒng感覺有健康,少年,勇壯有力頭,chiâⁿ正面。你看過標--á,絕對袂相信頂懸hit--ê kap 伊是仝人,Che mā1種選舉 ê手法。聽講éng-chá相親ê時,ka-tī khah khiap-sì--ê,家長tō ng 媒人婆the̍h 相片去kap人對看,相片lóng ê sió-kóa sí-á-geh chi̍t-ē,我想應該無現此時hiah phú-lo̍͘h chiah tio̍h。總部廟邊是真巧ê策略,用一般民眾對宗教ê信仰,用神明ê號頭來替伊加持,袂輸是神明ê代理者,無人kaⁿ m̄聽神明ê話。我對這lóng感覺真好笑,我是chiâⁿ thih-khí。操作宗教來影響政治是1chiâⁿ有路用ê手段,人民總是無知--ê。是講神明kám 捌政治,我看是政治khah捌神明才是,神明是hia láu-á ê人質!Ta̍k-kái --lih nā 有活動,標--á tō 會安排一寡少年gín-á來指揮交通,koh安排chi̍t寡廟內ê事工hō͘ in做,ka-tī tī廟埕主持活動,順趁phah廣告ê時機,lán thong chng lóng mā 捌伊,投票hō͘ 伊應該是足自然--ê才是。但是lán ài知,一切lóng錢伯á leh主意。成--á 根本無lóng---去,無sak錢,票欲án-chóaⁿ tǹg,濟濟作穡人規氣--lih 巡頭看尾khah實際。

iáu ē--leh,開會hit日雨真大,一開始標--á票直直衝,尾á,親像時鐘定-- ê款,袂振袂動,標--á青,2粒目chiu gîn-òⁿ-òⁿ 袂輸欲電視拆食落腹。競選總部有免費ênn̄g 糕,汽水,tī hia食免驚,soah lóng無人來,冷冷清清。講實--ê,標--átiâutiâu kap 我無tī-tāi,我lóng是為欲食chit 頓飯,政治有影我捌,he mā m̄ 是咱有才調插手--êSiáng知,錢伯á 影響力siōng大。本chiâⁿ想講是11 koh siōng ê關係,尾--á,風聲講lóng tī --á ê lak-tē-á內,hām 1 sián 5 lî tō 無分!我知影chng--lih ê 人為tio̍h chit筆錢,應該the̍h soah the̍h tio̍hphùi面,想知百面「走票」--ê。標--á tia̍kê算盤全全亂去,第2 kái ê失敗kohpeh 起來實在無可能。伊心內想--ê tōchhōe --á算數。

--á gīm lak-á the̍h 手機á khà 電話,「kànhit ê 水雞á成活了siuⁿ siān ê款,kaⁿ kā lín-pē chng-siàu-á,我tiâu欲走路,伊siuⁿ好過」。標--á已經派2 ê兄弟欲來處理成--á,不而過,成--á tī江湖走跳南北二路烏道白道捌透透,是標--á m̄知死活請鬼拆藥單,烏食烏,hām---去。舞政治確實是一般人來舞--ê

開票日隔工標--á 隨叫我去請成--á來食茶,我知食茶是好聽話,算數才是真--ê。成--á khah gōng mā 知,準備好勢。後來成--á 出來選議員有tiâu tō知伊比標--á遠,伊面頭前我hāmtō lóng m̄-káⁿ thi̍h,伊講siáⁿsiáⁿ,我應。Chit 點我比標--á khah 精光,是我ē-sái chit ê原因。

Kànlínthe̍hhō͘你買票,你你爸錢lóng食去。你是活了siōng siān ah--sìm?」標--áchhèng-chhèng leh質問成--á

「無--nò͘,我lóng mā有遵照你ê指示,ta̍klóng mā the̍h tio̍hlōa歡喜--lehlóng mā 講欲tǹg hō͘你。你無tio̍hta̍k-ke lóng mākaⁿ相信。」成--á á看起來無辜無辜,kan-taⁿ我知伊siáuá殼後ê實情。Hit時,我為欲飼家顧某顧囝,全家安全,實在無法度講saⁿ,錢伯á siōng--lah

Hit 知柱是食pháiⁿ腹肚,一時腸álóng leh滾,走去khahê甘蔗園hit pêng hia放屎尿順sòa èng肥,siáng chi̍t tō lóng無轉來。」柱á 伊老母 oān-nā háu oān-nā講,警察á做記錄。Hit 時我已經升官--ah,雖bóng知影tāi-chì ê前因後果,我講過為tio̍h chi̍t頓飯,全家伙áán-chóaⁿ mā tō ài khonggōng khahbáng。出人命tiāⁿ-tio̍h ài 有人來phāiⁿ

Hit日 欲談判,成--á 準備好--ê,伊大心肝,che知,我實在是願得失in 2人,ko͘-put-jī-saⁿ-chiong ê 話欲選擇mā tiō ài 選有贏面--ahkám m̄是?Hit ê-á nā mo͘h-piah-kúi m̄bih tī庶園gōa久,án-chóaⁿ處理成--á ê 伊看kah清清楚楚,我一時tio̍h chheⁿ驚,hit iân-pit-á 順手頭殼pa---去,烏星 lak tī ê手,怖置好勢成做完美ê兇殺現場。為tio̍h án-ne,我ùi ka-tī ê大腿開1 chhèng,講是為tio̍h為救標--á受傷ê證明。Hit 時升做所長,án-ne--ê,無,1 ê小小ê警察欲án-chóaⁿ chhiâⁿ -ióng你去國外讀博士!

「兇手是柱--á,伊是標--á請來ê暗殺手!」我án-ne交代派來ê支援。成--á chit kho͘ 老江湖激kah nā sut-á la̍k-la̍k-chhoah 欲昏死 ê款。有gún 2 人現場證明柱--á 親像mo͘h-piah-kúi 仝款偷偷á bih tī 庶園開chhèng。是我做保鏢--ê守護不周,chiah 會造成標--á死亡。Hit 時我hām tām-po̍h-á罪惡感lóng無,kan-taⁿ歡喜有1  ê替死鬼,ē-tang kā chit件代收soah。我老--ahchit 件代已經khǹg tī 心肝頭欲60--ah,該做1 ê結束--ahTa̍k 暝睏 ê時,我lóng ē聽見柱--á ê慘叫聲,kha-liān 拖地kha ê聲,伊chit 邊笑chit 邊講「我知影siáng thâi--ê,我會去chhōe 伊算數!」順--á伊阿公ê 聲略略á驚惶,外口hiông-hiông烏雲tah---來,袂輸死神到位,欲chhōa伊走。Hit暝,伊大聲hoah chi̍t聲「柱--á,做你來!」了後--ah

--á 前前後後聽kah lia̍h-bô-thâu-tsáng,但是知覺chit件代絕對hiah-nī-á簡單。為tio̍h先處理阿公ê後事,leh款阿公ê mi̍h-kiāⁿ chiah了解過去ê前因後果,siáng是真正ê暗殺手,陷害柱--á kohsiángthâi in á母 又koh siáng?…伊lóngtī chit本筆記 chhōe tio̍h答案。可能是神ê陪伴,尾--á,伊無將chit本冊khǹg 轉去,tian-tó 隨伊阿公作伙去,佇火爐化做hu,化做火星。

靈堂設殯儀館慈恩堂,內底包括伊阿公有2 ê大厝niâ。隔壁不時有掛烏仁目鏡,穿se-bí-lo͘h ê烏道koh有立委甚至市長lóng來忌拜,後來伊chiah hit ê年歲看khiài kap 伊阿公koh-khah ê是成--áIn 2 人仝日死,lóng tī半暝ê時,koh 大聲hoah --á ê名,。

2016/2/12-20沒有留言:

張貼留言