2017年10月31日 星期二

十殿閻君--呂柳仙版 (筆錄)


(*感謝周定邦潘科元老師有指正。內底可能koh有têng-tâⁿ ê só͘-chai,he是小弟我ê 問題,愛去耳科掛號。筆錄ê目地是向望有濟濟人來聽kah chim-chiok ê,mā是hō͘我學習ê機會,認捌家己母語。)


唱:呂柳仙       曲:十殿閻君  

1.             本境城隍佮土地,做好做pháiⁿ先知機,土地nā知欲繳旨,敢to̍h交予善惡司。(過板)
2.            有人做惡當作善,守善犯惡薄tio̍hah,黑無雙差kōaⁿ鐵鍊,tit欲掠來地獄受可憐。
3.            黑白(hek-pe̍k)無常ah烏白(o͘-pe̍h)面,暗查察視佮精神,判官小鬼行鬥陣,tih查斷(chhâ-toàn陽間盡忠人(i-î-i)。(過板)
4.            十八地獄è分善惡lī,勸lín m̄-thang做惡毒ah,好心好行(hēng)天(thian)送福,歹心終世著勞碌lī。(i-î-i
5.            牛頭馬面ah二將軍,iā有日夜雙遊巡na ah,凌霄寶殿問一睏,nā-ká東獄善惡koh-chài分。
6.            十殿閻君(過板)罰罪嚴,好心好行再加添,陰間定(tēng)數袂走閃,好的無人敢犯嫌(hōan-hiâm
7.            威靈顯赫ah(過板)酆都(Hong-to͘ )帝,馬面將軍ah手來gia̍h è e ē,善惡查察詳細,欲除歹心幾千个è e ē(過板)
8.            威靈顯赫你nā問清楚,做歹毒心è罪難逃(過板)tō koh灶君面前先畫號,掠來十殿見閻羅。
9.            頭殿閻君(過板)是秦廣(chîn-kóng),(雜唸)正的頭關ê閻王,陰府地獄闊bóng-bóng,直kah陽間不相同。
10.         秦廣tòa tī 頭殿內,頭殿一个逆(ge̍k)鏡台,在生陽間nā做pháiⁿhit鏡去照ta̍k項知。(過板)
11.           後母苦毒前人囝,奸拐弄散人親晟,死落陰間著háu疼,帳簿khiā tī頭一名。
12.          過來一款可憐代,一个查某人害死狗仔栽,因為一隻狗chǹgchàu-khang內,煮食無趕出來。
13.          一隻狗母有身五隻囝,無伊趕出來火tō hiâⁿ,狗母m̄ 願去告孽鏡,tit欲判斷查某乎lín逐家聽leh(過板)
14.          五隻狗栽被伊害,閻君判斷來投胎,來投冤主pak-tó͘內,nā生囝狗母才去搶(chhiúⁿ請(chhéng)花栽。
15.          狗仔囝出世隨時死,冤冤相報來害伊,閻君判斷照情理,hit-ê查某才koh落血池。(過板) i-î-ī
16.          二殿閻君是楚江,設起刑具除萬人,在生nā有罪萬項,勸恁逐家sian毋通。
17.          在生不孝序大人,掠來去二殿kòng腳筒,忤逆父母罪kài重,tio̍h koh燒烌研末(géng-bo̍ah過(kè)塗礱thô͘-lâng(過板)
18.          不孝老父kah老母,lia̍h ká二殿罪難逃,tiāⁿ-tio̍h應該萬刀剉,燒灰研末(géng-bo̍ah疏籮(soe-lô
19.          第三殿閻君是宋帝(過板),馬面將軍手gia̍h叉,善惡查察nā詳細,欲除歹心幾千个。
20.        在生強佔人牽手,lia̍h來去三殿phahchiu,也是tiàm tī lehchián-liú (扒手的意思)tio̍h-koh剝皮骨頭髓teh抽,
21.          奸拐有翁人查某,lia̍h ká三殿nǹg火箍(hé-kho͘),tiāⁿ-tio̍h剖腹抽腸肚,落做四腿上(chiūⁿ)差途 chheng-kô͘ ?。
22.         第四殿閻君是五官,枉死長城百長(tn̂g)懸,內面枉死káng萬款,哀怨無塊哭申冤nah
23.         在生有人tih phah鳥,不時鳥鎗phāiⁿ tiâu tiâu,掠kàu四殿抱銅柱,hō͘火(hé)燒kàu翹翹翹,(過版)
24.         無天無良chiánkiáu,nā無keng罰罪袂消,kàu四殿衫褲剝了了,iā-tio̍h刑罰龍蝦tiau
25.         第五殿閻君是森羅,勸lín歹心m̄-thang學,在生歹心è萬刀銼ah,lia̍h kàu五殿過géng-chô
26.         森羅(sim-lôtòa-tī五殿內,五殿一个chit lō望鄉台,看tio̍h囝孫流目屎,肉(he̍k)身朽爛(hiú-nōa)袂koh來。
27.         九升騙人作一斗,失人尺寸減秤頭,nā無公道秤kah kàu,掠去五殿kòng火刀(hé-tau?kòng kah鼻血雙港流。
28.         六殿閻君游汴城(piān-siâⁿ),鬼門關ò͘刑具thong人驚,歹心nā死tio̍h哮疼,好心金童玉女迎 (giâ)。
29.         在生強佔人家伙(ke-hé),掠到(kàu)六殿落油鍋,nā無keng罰罪袂過,應該to̍h koh先剝皮,
30.         Ah nā無尪ê查某hiâu客兄,小鬼鐵鍊鍊leh行,來kàu六殿落油鼎,án-ne刑具看恁驚驚,(過版)
31.          查甫無某hiâu伙計(hé-kì),chhan-chhiūⁿ chit款反悔遲,lia̍h kàu六殿受凌遲,抱chāi銅柱割喙舌。(i-î-ī
32.         第七殿閻君是泰山,泰山刑人真粗殘,好心來看驚kàu瘦,歹心來看心不安,
33.          做人序小不受制,欺善怕惡愛冤家,掠kàu衫褲脫theh-theh,抱在(phō-chāi)銅柱kè(過)五叉,
34.         一身血流kāng血滴,胸前鐵叉四五支,tiàm tī leh刑具無捨施,chiah-koh狼牙野獸koh分屍,(i-î-ī
35.          在生翁某kâng拐散,媳婦不孝大家官,後pái nām̄-bián看,來kàu七殿過刀山。
36.          八殿閻羅是平正,創造(chhòng-chō )馬車真正經,歹心拖落馬車géng,閻君判斷求無情ah
37.          廟內尼姑偷生囝,食菜無清討客兄,閻君判斷nā知影,過八殿ê虎頭城,
38.          有人奸貪kah khau詐,唆使(so-sú)人冤家有cheng-chha,弄(lōng)人生死hut-kòng-phah,to̍h過八殿虎頭鍘,
39.          查甫查某nā來愛學話,掠kàu八殿割嘴phóe,害人生死kài重罪,tio̍h-koh舂臼(cheng-khū)舂人kôe / kê(肉醬 將儂舂做肉醬,像 ke5/kue5。(過版)
40.        第九殿閻君是都市,註福註祿無差疑,好心ê人khùi-oa̍h死,歹心陰間koh凌遲,
41.           在生查某真骯爁(àng-láng,通姦害死伊親翁,通姦害夫罪kài重,tio̍h koh thǹgthǹgphū煙筒。 *ang3-lang2 也講 ang2-lang2一般个解說是:「脾氣bai2無通人情;快受氣無分是非。」但是伊佇遮个意思較倚「惡毒」。)

42.         有人專門放重利,lia̍h ká九殿伊tō知,nā kah九殿ê所在,燒烌研末過米篩(thai)。
43.         十殿閻羅是轉魂,轉魂車台鬧紛紛,查甫查某規大群,倭倭擠擠(oe-oe-koeh-koeh)領關文
44.         轉魂車台六條空,頭條二()條出世人,三條豬(tu)狗水牛(súi-gû)犅(káng),四格鳥隻釣魚翁,
45.         落來一款第五格,出世降做魚kāng蝦,第六一空魂khah低,出世蠓蟲做thô͘-keh / kê(?土壤下層/ 下層土壤
46.         查甫查某規大陣,倭倭擠擠來領憑,出世做人袂要緊,出世精牲khiok kài可憐ò͘,
47.         歹心m̄予伊分世,一人分一領皮(phê),出世做人tit家伙,出世精牲khioh phun-môe / bê
48.         在生nā姦拐人ê翁,出世做婊來óa-hâng (倚行),the̍hê錢兼放港,tio̍h koh出世雞母siâⁿ雞公,
49.         在生tihkhaⁿ-á-keng (妓男戶的意思),轉魂出世做母形,有的(ū--ê)謀(bio ?)財害人命,tio̍h賜你乞食萬代窮,
50.         一款查某做淫婦,出世鴨母壁腳khu,hō͘伊有生bô-thang孵(),身邊不時mā有丈夫,


51.          查甫愛用查某人,轉魂出世做雞公,不時雞母thang戲弄,免錢thiòng--leh 歸世人。

沒有留言:

張貼留言