2017年10月26日 星期四

Pak-ke̍k-hîm

Pak-ke̍k-hîm

Pak-ke̍k-hîm beh che̍h-chéng.
I chin kan-khó͘ kóng:Jîn-lūi ná ē chiah chū-su kā tē-kiû chhòng kah bô 1 tè hó.
Chit-má ham tē-kiû siōng pak-pêng ê só͘-chāi, tō sī goán tau mā beh chhiúⁿ--khì, chhōe bô hî-á thang chia̍h, peng-chhoan lóng kiông beh iûⁿ--khì, hāi in im--sí.

Jîn-lūi kóng:góa m̄-sī pháiⁿ-lâng, kan-taⁿ beh thàn-chîⁿ.
Pak-ke̍k-hîm kóng:thàn hiah chē beh chhòng-siáⁿ.
Jîn-lūi:Beh khí-chhù.
Pak-ke̍k-hîm kóng:Lín kám bô kàu tòa Kám bē-tàng lâu chi̍t-kóa só͘-chāi hō͘ goán tòaPeng-chhoan nā long iûⁿ--khì, jîn-lūi mā gûi-hiám ah, sî-kàu jîn-lūi mā che̍h-chéng ah.

Hó, gún tek-khak bô eng-kai án-ne
Hó, gún eng-kai ài khai-sí chò khoân-pó,kiám-chió chu-goân ê lōng-hùi.
Pak-ke̍k-hîm:Ló͘-la̍t, gún lóng sī tē-kiû ê 1 hūn-chú.


2017/10/25

沒有留言:

張貼留言