2015年8月10日 星期一

Se̍k-sāi TīⁿJî-gio̍k bo̍k-su(台語冊紹介)<<Se̍k-sāi TīⁿJî-gio̍k bo̍k-su(台語冊紹介)>>

Góa m̄-sī ki-tok-tô͘, kan-ta tī tāi-ha̍k ê sîsiu-kòe Sèng-keng kap siⁿ-oa̍h 』ê thong-sit khò. Chóng--sītī tha̍k gián-kiù-só͘ jîn-si sit-lo̍h ê sîtú-tio̍h kàu-hōe ê hia-tī-chí-mōe lāi kā góa tháu-phòa sim-lāi ê ut-chut. Só͘-pái, Tùi kàu-hōe ū 1 hūn chêng-kám tī leh. Chai-iáⁿ Tīⁿ Jî-gio̍k bo̍k-su sī in-ūi ha̍k-si̍p Tâi-gí ê in-toan. Góa chi̍t khai-sí tùi Tâi-bûn ah-ūn khah hèng, kèng-ka sī chhit-jī-á liām-koa. 1 pái tī bang-lō͘ thia-kìⁿ <Tâi-oân chhùi-chheng> chit siú koa, chiah chai sī Tīⁿ bo̍k-su siá--ê. Bóe-á, tī Sin-lâu chheh-phâng bé-tio̍h <Tâi-gí Si-phianah-ūn Khé-èng> lāi tha̍k, ka-kiōng PE̍H-ŌE-JĪ ê oa̍t-tho̍k sok-tō͘ , tong-jiân siōng toing-iàu--ê sī tī si-phian té-kù chhōe tio̍h sìn-gióng, an-tah nńg-chiáⁿ bô-chō͘ ê sim. Chit pún sī chài-pán, ōe-thâu Tīⁿ bo̍k-su ū kóng chit pún chheh èng-kai sī siōng bóe kái chhut ah, nî-hòe ū ah, Siōng-tè sûi-sî ū khó͘-lêng lâi kāi chhōa cháu. Chit-sî i sim-lāi iu-goân khòa-liām--ê, a̍h-sī kiò lán ài chó PE̍H-ŌE-JĪ ê hó–kiáⁿ-sun, kiàn-li̍p ka-tī ê kok-ka. Bô sìn kàu ê góa, thiaⁿ liáu chin kám-tōng. Tâi-oân ōe chiah sī lán ê bú-gí, PE̍H-ŌE-JĪLÔ-MÁ-JĪchiah-sī lán ài kiâⁿ ê lō͘. M̄-thang khòa ka-tī bô, ài jīn-bat ka-tī ê bûn-hòa. M̄ chai-iáⁿ kàu hô-sî PE̍H-ŌE-JĪ LÔ-MÁ-JĪchiah ē hông chē-chē lâng lâi ha̍k-si̍p, bōe hông tòng-chò Eng-bûn chit-khoán a-lí-put-ta̍t ê chhiò-ōe. Tùi 1 ê to-goân cho̍k-kûn ê bîn-cho̍k lâi kóng, a̍h-sī kok-chè-hòa LÔ-MÁ-JĪ lóng-sī siōng hó ê soán-te̍k, che sī ū le̍k-sú chèng-kì--ê. Chit pún chheh ē-sái chiâⁿ-chò chho͘-ha̍k-chiá liān ki-pún-kang ê kin-té.

Kàu kū-nî Tīⁿ bo̍k-su cháu ê sî, Chiúⁿ Ûi-bûn kàu-siū ū chio ta̍k-ke siá bûn-chiong kì-liām bo̍k-su, chheh-miâ <PE̍H-ŌE-JĪ Ūn-Tōng Sian-Hêng-Chiá>.Góa ū siá nn̄g-siú si, kî-tiong chi̍t-siú sī beh lâi kap< Tâi-oân chhùi-chheng > tì-tiōng. Lāi-té mā sī ū móa-móa tùi Tâi-oân bī-lâi ê ǹg-bāng. Góa tī sim-koa-thâu àm-liām, ǹg-bāng thi-téng ê bo̍k-su ē thia-kìⁿ, lán tùi i ê khé. Goán ē nāi-sim tán-thāi i ê èng.

<< Tâi-oân kiàn-kok >>

Bú-gí kàu-io̍k lâi se-thòa,
Le̍k-sú goân-thâu tiāⁿ-tiāⁿ khòa,
Chì-Khì tâng-chê ún soaⁿ-phôaⁿ,
Siu-hō͘ pó-tó kò hái-hōa.
Lí-góa ì-chì ài kian-chhî,
Chi̍t-pi-chi̍t-kok chò ka-kī,
Bûn-hòa si̍t-chhâi chhāi tē-ki,
Jīn-chin phah-piàⁿ to̍k-li̍p sî.
Si̍t-bîn thóng-tī sì-pah tang,
Hiān-chún khí chō kiàn-kok bāng,
Gún chai iáⁿ chóng ū chi̍t kang,
Tōa siaⁿ hoah-chhut Tâi-oân lâng.


Góa siūⁿ 1 ê lâng chāi-sè ê sî, hông lâng chun-tiōng, kòe-óng ê sî, ū lâng ūi beh siáu-liām i, chhut-chheh siá si kāi kì-liām, kì-lo̍k i só͘ chò ê sū-chek. Che kám m̄-sī kàu-iú lāi só͘-kóng ê êng-kng? Nā sī tha̍k liáu chi̍t nn̄g pún, góa siūⁿ lí ē thé-hōe.


2015/8/10
2015/8/11修

沒有留言:

張貼留言