2015年5月7日 星期四

天星溪河

<<天星溪河>>

Hit日落雨天,因為醫學國考,手機ákui日,等phah開手機á時,心肝頭chhan-chhiūⁿ雨針刺著,無法度閃避,流血流滴。

楊醫師ùi台北趕到台南,轉來病院,心跳機á ê聲早已經pi̍h-pi̍hah,護士已經開始清理建秋ê身體,將i ê身上êáthé-phù,血跡清hông好勢,chechiâⁿ chò 1 ê 人最後ê尊嚴。楊醫師目眶反紅,講bōe1句話,鼻頭1陣酸chhèng入頭殼回想過去。1句生日快樂四字,tī chhùi-kakleh,吐bōe出來。

阿媽目眶紅紅,m̄-koh目屎無流落來,送ka-tī孫走,chit種苦,是欲án-chóaⁿ來形容?
Ah,好lah,比我先走lah。我若先行,是欲án-chóaⁿ行會開kha?阿媽替你買ê ke-nn̄g-ko m̄先食食leh,欲走chiah』講了,soah háu出聲。

兩三ê護士目眶紅,tiām-tiām清理,將心跳機á關起來。Sui-bóng死亡離別ê場面早已經慣習慣習,總--是人作伙久有感情。你講sī-m̄?

敏雄 tīkha敢踏入門,是mi̍h-ná行會入去?Kap建秋ê約束iau-bōe做到,伊ná-ē先偷走

『醫學是萬能,醫師是神』。清水師hit句話,耳空根phah-kho͘-se̍h
『上帝你到底欲我án-chóaⁿ?』心內leh質問上帝,上帝無反應,敏雄感覺i hō͘上帝放sak,第1 kái有失去ê滋味。

I m̄ -káⁿ看建秋最後1面,願看見建秋是chóaⁿ- iūⁿ ê表情,甘願留êi ê堅強ê 1 hō͘建秋,伊êchiáⁿ koh狼狽 千萬bōe-sái hō͘ 建秋知影。無,建秋會行bōekhaI 是建秋ê醫生,好朋友,bōe輸是前世人因緣牽連,chit世人來纏綴,總--是,人生siáⁿ人有答案?人生長長短短,路尾á,叫是四kho͘輾轉lóng是親chhiâⁿ五十來送,到最後ka-tī孤孤單單行,mài講錢銀財寶,hām 1 sián 5 lî tō bô-thang chah tńg 去,是欲要求siáⁿ?做1 ê人,在世良心niâ,留hō͘ chit代人數念lahKám m̄是?

楊敏雄自醫學畢業到做醫生,伊ê過程是受chiâⁿchē苦楚。不而過,做醫生是i 1生內siōng behê tāi-chì認為是i ê使命,生命ê奇蹟是1種上天ê恩賜,可能1種考驗。
自細漢讀國小ê時,1leh上體育課ê時雄雄來昏倒,後來經過二三pái ê確認才發現是白血病,toh是人講ê血癌。Gín-á知影siáⁿ-mih是生iah-si死,注射,食藥,chhōe醫生,chiâⁿ-chò gín-áê惡夢,失去ê青春。Tiāⁿ-tiāⁿ問爸母i kap 別人有siáⁿbô- kâng。無法度去讀冊,出去kiau 同學chhit-thô,身軀ê病痛何時才ē-tàng完全消失chiah ê問題。爸媽lóng leh講上帝leh kiau i 考驗,上帝有特別ê安排。是講,上帝mā ài創治敏雄1家伙á。敏雄已經治療二三pái,每chit páikhah好,不過半冬1冬做tō koh 發病。所以一直tī 歡喜kap失落之間來來去去,kui家伙á隨時lóng ài 對病院來行踏。好lih佳哉ê是,敏雄慣習病院走跳,有i 1套方法應付病痛,主要ê是對上帝ê信任。Chit種信仰是chèng i老爸,相信上帝絕對有i ê安排,hoán-sè是場kiáu局,若是,i絕對bōe-sái hō͘ 上帝看soe-siâubōe-sái簡單認輸。好強ê個性有時有軟弱ê 1 面,尤其敏雄kan-tan1 ê gín-á-phí niā-niāI māē 怨嘆上帝。

I 感覺上帝是1 ê 好人只是會kún-sńg笑。上帝到底有siáⁿ-mih任務hō͘ i i mā m̄ chai。總--是,i bōe-sái提進前來掛白旗á,宣佈投降,這cha-po͘-kiáⁿ會做ê tāi-chì。所致,心內lia̍h定欲做1 ê醫生,用i 1 世人ê生命來對抗,m̄ kan-na 為家己,mā 為爸母。

敏雄決定欲做1位醫生,想欲了解白血病是siáⁿ-mih ê症頭,想欲幫助有kāng款病ê人,因為了解chit種病ê艱苦,期待1工有kāng骨髓ê人,ē-tàng sio-hap koh 無排斥,koh ài長期觀察kap治療。等待ê心情是1種酷刑 Ǹg 望過去ê經驗,ē-sái hō͘ chē-chē 病友 tio̍h幫贊。Che可能是上帝欲hō͘ i ê 任務。換1 ê角度看,i mā 繼續kap 上帝比賽sio輸,爭1口氣。敏雄iáu-goân好強。Kiau kāng款病症êkhiā作伙ê時,sui-bóng iteh幫助人,iā-m̄-kohi感覺內心有愈來愈勇壯ê力量來面對i ka-tī ê痛疼。I愈來愈確定chit條路是上帝êchhōa,上帝是有目的--ê

話講建秋是i做見習醫生時第1 ê chih-ê病人。一直到敏雄通過醫生國考,in兩人m̄ chiâⁿ是病人kap醫生ê關係,顛倒是朋友,ia̍h chiah 是父á kiáⁿ ê關係。敏雄tiāⁿ-tiāⁿ kā  建秋開phòa,因為insio-kāng ê生活經驗。講是講-lah,敏雄在來mā giâu-gî i 有法度替建秋化解上帝hō͘ i ê考驗。翻頭來看,tī i ka-tī細漢ê時,是開put-li̍h-áê時間 chiah行出來,koh在來每1 ê ê 抗壓性是無kāng--ê,上帝mā hō͘1ê考驗lóngkāng。而且建秋對上帝無完全kā i táu, 敏雄若會對1 ê gín-á lâng有法--chit!

想起有1日經過305A病房ê時,聽見有人leh唱歌,聲音jiâu-jiâu,一時hó-hiânbōeka-tī ê身份。目chiu  gán 1-ē á,床頂hit ê gín-á,無siáⁿ血色,看起來chiâⁿ 虛。I iû-goân tàm hō͘敏雄1 ê 笑容。

『祝你生日快樂,祝你--生日快樂happy birthday to you』阿媽kîⁿleh替建秋慶祝生日。Hit年建秋滿9歲,爸母早離緣ah,聽i阿媽講khah早是leh起厝做大頭家,尾á,錢轉bōe 赴,地下錢莊借錢kohsiuⁿ chē 芭藥票,無走路bōe --chi̍t。老爸老母kám 知影i án-nih?敏雄無想beh知影,驚心肝頭會艱苦,在來是重感情ê人,而且總醫師交代落來ê sitiáu-bōe做完,頭年菜鳥átō ài peⁿ (繃)hông ân,總--是,時間有限。看著床尾ê資料,心頭刺1下,bōe輸看見細漢時ê ka-tī

敏雄生性khah加婆,想講等ē時間liōng-siōng ê時,順sòa去調建秋ê資料來看,再koh向總醫師清水師來請教。

清水師是165êsian-pài,受日本醫學教育。『醫學是萬能,醫師是神』chit句話,1工見習時tō in chiah e學生了解。生老病死是定律,重要ê是過程。醫生ê工課是hō͘病人減輕痛苦kiam hō͘  i chiâⁿ-chò 1 ê人應當ê尊嚴。Che 應該是i做醫生所欲 chhōe ê價值kap意義。

Hit日半暝護士阿珍走來醫生值班間,講建秋今áleh使性地,bô ài hō͘ i注射,hām 暗頓藥á lóng phiaⁿ落去馬桶,阿媽i法,án-chóaⁿ姑情toh m̄聽,chit-má半暝soahbeh出去chhit-thô
Ho͘h,你來ahi kah聽你ê話,我實在無法lah,我kohchē病人beh巡,tàu-saⁿ-kang leh。』

敏雄到ê時,kap建秋安tah,敏雄答應欲chhōa i去外口公園á行行leh。總--是,án-nih吵落去,影響別ê病人tō m̄ah。其實,半暝仔kahsiáⁿ-mihchhit-thô,敏雄了解i ê心情,阿媽kha頭無爽快,無法度chhōa i四界行,i su-bóng心疼阿媽,lóngka-tī gín-á性掩蓋好,不而過,心內想就算án-chóaⁿ keng是會來爆發。
『外口空氣kah好,出去透氣mā bōe báihoán-sè會看見天頂溪河。』建秋chiâⁿ歡喜ē-sái行出chit間病院。虛弱ê身軀無法度承載意志,隨時欲倒欲倒kāng款。最近ê狀況無講gōa好,做醫生ê敏雄當然了解。建秋lehi ê心情是siáⁿ?換做是我leh?細漢時ê我是是有kāngê不安?
我是àii講出實話?I koh1 ê gín-á niâSui-bóng讀醫學了後,對ka-tī ê病有比一般人有khah了解,知影ka-tī ê生命是bōela̍h-chek leh受風吹,隨時會來hoa--去。早將死放外外,不而過,面前是1 ê gín-ái ê朋友建秋。上帝kám bōe i siuⁿ過無公平?

『人死了後,是是會變天頂1粒星?』
敏雄i位聽來--êmā 1 tiô i 1 ê gín-á人講出chitê話。想去細漢ê時,ka-tī m̄知影ka-tī ê生命隨時會來消失去,是後來懂tāi-chì了後才知影。
『這是goán媽媽我講êm̄-koh i lóng無來我看ah』對i ê爸母是怨嘆,是失望kap siàu念。人講久病無孝子,反轉來看,mā是。Che 欲怪siáng?上帝?敏雄實在無1 e答案。心內起感謝i ê爸母,自細漢行到taⁿ。
『我想上帝,你mā ē-sái講天公伯,有i ê安排,尾á,人總是會行到「死」chit條路,你àiê時是án-chóaⁿ活,無掛ài來離開』。敏雄講che大道理,soah一時袂記建秋是1 ê bô13-4ê gín-áHālóng m̄ bat幾字,講che kám聽有?看建秋ê目神,i應該知影敏雄所想欲表達ê。已經hia chē年,敏雄無想欲建秋當作gín-á來看待。1方面,伊án-ne chiah bōe siuⁿ過軟心,無法度控制ka-tī ê情緒,另1方面,伊ài hō͘ 建秋1 ê模樣看,面對ka-tī ê未來,是驚惶。

『你為siáⁿ-mih欲做醫生?』敏雄將i過去kiau上帝相輸hit套講hō͘ 建秋聽。
『所以你目前是你贏o͘h?』
『我mā m̄知,總是輸是siáⁿ-mih款?贏kohsiáⁿ-mih款?我相信上帝hō͘ 我行到chia是有目地,我會遵照ihō͘ ê啟應來面對。』心內soahi如何面對建秋愈來愈虛弱的身影。

Án-nih,上帝 kám有安排我siáⁿ-mih事工?』
che ài  ka-tī去走chhōe,在來我ē-tàngêài chhōe ka-tī心中ê價值。價值有可能是你ka-tī 認定êmā 有可能是別人心目中hō͘ ê。』

看見白布蓋建秋ê面目

走出去病院外口,koh再繼續看落去,過去ê情景tī 腦海搬來搬去,這是上帝hō͘  i ê考驗! 1 ê慘忍ê見證。

Hit ê公園á,長椅liau 1 ê人來相伴phò-tāutam-po̍h-á孤單。Kui氣當作厝lih ê phòng  the leh
『破病已經二十gōaah,我ê價值,人生ê意義又kohsiáⁿgia̍h頭看天,敏雄走chhōe天星溪河,koh想起建秋hit句話『人死了後,是是會變天頂1粒星』,若是,你是是已經天頂ah?建秋應該是上帝派來ê使者,幫助我行醫chit條路有koh khah chē ê體驗,chit條路愈行愈堅定。

手機á傳來訊息(通知國考通過)。敏雄公園內大聲hoah『建秋,我通過醫生國考ah』,建秋天星溪河早已經chhōeah

2015/3/7
2015/5/8

沒有留言:

張貼留言