2015年2月5日 星期四

Facebook tiòng-to̍k<<Facebook tiòng-to̍k>>
Ū pēⁿ tiō ài khòaⁿ i-seng,  jîn-seng chiah ē kú-tn̂g
M̄-thang hòng-khì tî-liâu, chhù lāi ê lâng leh tán lí
Beh khòa tó chit kho, chia̍h io̍h-á kám ū hāu
Ke-á-lō͘ téng, pān-kong-se̍k lāi, hóe-chhia téng...
Ta̍k-ke lóng phòa-pēⁿ--ah
Ná-ē hiah lī-hāi, seng-miā soah hō͘ i siu--khì
Chéng-thâu-á chò-hoat oe̍h-lâi-oe̍h-khì
Thâu-khak lê-lê gōng-gōng-á chhiò
Bô-hoat-tō͘ lâi khòng-chè
N̂g-Chhun-bêng i-seng kóng ”非死不可

2015/2/5


沒有留言:

張貼留言