2017年7月25日 星期二

Kap lú-tông-sū ê pì-bi̍t

Kap lú-tông-sū ê pì-bi̍t

Hit chiah ka-choa̍h hiông-hiông chông chhut lâi. Î-cheng kiaⁿ kah peh khit lih í-á tōa siaⁿ ai.
Beh án-chóaⁿ?
Góa bô-ì-bô-ì kóng:phah hō͘ sí ah.
Ǎ-ah, i koh hiah sè-chiah neh.
Bô leh?Kám kóng lí beh kā chhī nih? Chhī khah pûi leh chiah kā thâi sí?Chhan-chhiūⁿ lán tùi-thāi hia sì-kha cheng-siⁿ?Án-ne khah chho͘-chhân neh, 1 kha hō͘ lo̍h khah kui-khì lah.

Nā sī ē-tàng ê ōe, góa ē án-ne chò. In-ūi I koh m̄-chai che sè-kài ê bí-hó.
Bí-hó? Ka-choa̍h kám ū ba̍k-chiu thang khòaⁿ? I m̄-sī khò hiah 2 ki chhiu lâi kám-èng khoân-kéng ê piàn-hòa?
Ū o͘h, i ê ba̍k-chiu kài lī-hāi,ē-tàng khòaⁿ 360 tō͘ neh, tī o͘-àm ê só͘-chāi mā ē-sái siu-chi̍p kng-chú ê chu-sìn lâi hêng-tōng neh.
Bô ah, lí sī tī toh-ūi chai-iáⁿ che--è?
Góa chin koan-sim tē-kiû jīm-hô 1 chióng seng-bu̍t ah, lóng ē khì liáu-kái in ê seng-oa̍h hong-sek. Bô chhiūⁿ lí kan-taⁿ siōⁿ beh kā in thâi sí.
Bô, góa lia̍h khit lâi hō͘ lí chhī hó ah. Sī kóng lí beh chhī i siáⁿ? Jî-chhiáⁿ lí ài khó-lū in niû-si̍t phòe-kip ê būn-tê? Lí nā bô sî-kan ê ōe, i kám ē iau-sí.

Che lí hòng-sim, i bô chiah mā koh ē oa̍h liáu chiâⁿ hó. Chiū sǹg lí kā thâu liàm tiāu i chì-chió koh ē oa̍h 9 kang kah sí. Ka-choa̍h tī khióng-liông sî-tāi tō oa̍h kàu chit-má.

Góa si̍t-chāi bô siōⁿ beh koh thó-lūn lo̍h-khì. Siōⁿ tio̍h gún chiah jīn-chin leh tâm-lūn ài chhiò ā ài chhiò. Che phàng sī Iûⁿ-á-chheⁿ ê lóng ū ê te̍k-teng.Tùi tāi-chì lóng chin jīn-chin khòaⁿ-thāi, chò-lâng sioⁿ kòe giâm-siok.

Góa kóng kóng--è niâ, kín kā thâi--sí,bô i tō beh cháu khì bih ah.

Sì-kè chhiau-chhōe hit chiah ka-choa̍h ê iáⁿ-jiah. Siòng hó hó 1 kha kā làm--lo̍h-khì.

Hó, hō͘ lí chai-iáⁿ góa ê-á chhēng kúi hō è!」
Phah--ahKa-choa̍h lâu thng koh lâu chiap khòaⁿ lâi sī tōa pak-tó͘ ê khóaⁿ.

Î-cheng iōng hit lō m̄ chai sī seng-bu̍t ha̍k-ka ê gán-sîn á sī hit lō hu̍t-chó͘ kiù-sè ê chêng-hoâi lâi khòaⁿ góa ê hêng-ûi, ū-iáⁿ chho͘-chhân

Mài koài--góa, góa sī siū lâng chí-sī--ê.Góa án-ne tùi ka-choa̍h kóng.

Góa leh khang siōⁿ hoān-sè ka-choa̍h ê lêng-hûn tī thiⁿ-téng leh chhiò.
Gún chit cho̍k koh thang thòaⁿ chiok kú è. Khòaⁿ lín jîn-lūi koh thang hiau-pai gōa kú!」

Góa hoâi-gî lí chin-chiàⁿ siōⁿ beh chhī ka-choa̍h neh. Tō chhan-chhiūⁿ lán chit-má ê koan-hē kāng-khoán.

Góa bô ài chhap lí ah!」Tō án-ne Î-cheng lâu 1 kù ōe, pàng góa kap hit chiah ka-choa̍h ê si-thé.

Î-cheng bô tiuⁿ-tî ùi góa kha-chiah-phiaⁿ pa--lo̍h-khì,góa chiah chai he sī 1 ê bāng. Put-kò, ū-iáⁿ i kiò góa khah kín chhú-lí i toh-kha ka-choa̍h ê si-thé. Hāi góa 1 sî hun bē cheng hiān-si̍t kap hi-hoàn.
He m̄ tō sí ah, lí ka-tī chhú-lí-lí to hó ah.
I óa lâi góa ê hīⁿ-khang-piⁿ bî-bî-á chhiò.
Pài-thok lah. Lēng kang chiah pò-siông lí lah. Lí chai ê lah.
Góa si̍t-chāi bô hoat-tō͘ lím-siū i sai-nai ê siâⁿ-lāng. Góa chhan-chhiūⁿ hit chiah ka-choa̍h mā thang chiap-siu i sin-khu múi 1 lia̍p sè-pau ê tiô-thiàu, koh thàu-lâu 1 chiòng chiok te̍k-sû ê phang-bī kap góa bī kah m̄-chai tang-lâm-sai-pak. Góa chai-chai i ê àm-sī. Chóng-sī, khòaⁿ tio̍h hit chiah ka-choa̍h ū chi̍t-tiám-á put-an.

Pō͘-peng gún lóng bē khì mn̄g tùi-hong ka-têng ê tāi-chì. Góa í-keng siōⁿ bē khit-lâi sī án-chóaⁿ tàu chò-hóe ah. Tī chêng-kám ê sè-kài bô siáⁿ tāi-chì kóng ē cheng-chhó ê.

Sī kóng khòaⁿ tio̍h hit chiah ka-choa̍h kap hit ê kî-koài ê bāng, góa khai-sí kám-kak góa bē-su sī Î-cheng chhī ê 1 chiah ka-choa̍h. Tē 3 chiá ê tē-ūi sī chiok pháiⁿ chām tn̄g è, bē-su sī thâi bē sí ê ka-choa̍h, múi 1 chiah lóng sûi-sî ē hông hi-seng, sí liáu koh sûi koh oa̍h khit lâi.

Góa thâu-khak lāi ti̍t-ti̍t tiong-hok Î-cheng kóng beh chhī ka-choa̍h ê bīn-iông kap kiò góa kín kā thâi sí ê chhùi-hêng. Thau-chia̍h eng-kai ài khì gián-kiú ka-choa̍h seng-oa̍h ê tiat-ha̍k chiah sī.

2017/7/16 siá, tī hóe-chhia téng

2017/7/26 tēng kó

沒有留言:

張貼留言