2015年6月13日 星期六

Chhiú-ki-á the̍h khì peng<<Chhiú-ki-á the̍h khì peng>>

Hit kang ū iáⁿ  chiâⁿ gia̍t-siâu, tiān-náu ko khì-siáu, phah bô kui jī tō khí sèng-tē. Chéng-thâu-á tuh i ê thâu-khak, lâng bô sáⁿ song-khoài, chhiau-kòe 40 tō͘Sī kóng, chhōe i-seng khó-lêng kóaⁿ bōe hù. Só͘-tì, gún kín sàng ji̍p-khì “Ka-hō͘ peng-khò͘”. Ka-chài, ū bán-hôe i 1-miâ. O͘-mí-tô͘-hu̍t, A-mén.

Gia̍t-siâu tāi sī lēng 1-kiāⁿ. A-bêng thiaⁿ góa án-ne kóng, chún-kóng chhiú-ki-á mā sī ē-sái án-ne chò, tō kā i ê IPHONE the̍h khì peng. Siáng chai hō͘ i a-má thau chia̍h-khì. Kin-á-ji̍t tng-bīn kóng kiò góa pôe i 1-ki chhiú-ki-á. Góa í-keng hō͘ sî-thâu-lō͘ ko tú-tio̍h chit khóaⁿ soe-siáu tāi,jú-siūⁿ-jú-gêng.


2015/6/13

沒有留言:

張貼留言