2017年4月19日 星期三

《戶蠅蚊仔大戰歌》

(目地是欲予毋捌讀過這本歌仔冊ê人,資料做一kái chhōe出來,欲深讀khah緊。)

1. 網路 yotube


=> 楊秀卿 https://www.youtube.com/watch?v=pD1zmsUcmOs  欲十一分鐘。

(洪瑞珍有出冊,台灣台語社出版,kap chiâⁿ chē 改編毋是原底七字型式。)
==光南調 https://www.youtube.com/watch?v=8AJQyZpC25M ; 後壁有全漢歌詞。

林俊---戶神蚊仔歌

https://www.youtube.com/watch?v=TrtVtqTjg88  江湖調  欲十一分鐘。

2. 歌詞
《戶蠅蚊仔大戰歌》竹林書局民國七十六年(1987-
1
竹林書局是我 chit胡蠅蠓仔歌 chit本連續做相sóa 萬項生活受拖磨 
2
Siá-mih歌仔hiah趣味 袂念先共lín通知 萬項動物lóng講起 也會反亂chiah有奇 
3
無論siá貨有性地 胡蠅蠓仔起冤家 為着生活ê關係 才會khioh冤事大个 
4
胡蠅beh去咬臭肉 飛去ki着蠓仔跤 蠓仔beh kapsio phah 胡蠅kap伊大 kau-ka 
5
胡蠅靠伊大箍pe̍h m̄驚蠓仔伊一个 蠓仔想着足怨慼 起人beh kap伊冤家 
6
胡蠅目chiu tián大蕊 m̄驚蠓仔pûn雞胿 無聽你leh放狗屁 kám驚蠓仔人大堆 
7
蠓仔飛起一直走 一睏飛去到兜 去hoah蠓黨chiâu-chiâu到 beh lia̍h胡蠅來liàm頭 
8
蠓仔歸陣飛來到 胡蠅雙手舞拳頭 拍死蠓仔hi-hi-háu soah kā tàn落塗跤兜 
9
蠓仔phah輸真冤枉 胡蠅武藝真靈通 蠓仔走去竹管洞 去請一尾蟺蟲王 
10
蠓仔來到竹管口 叫人通報入內頭 為着冤情來拜候 kai蟺大哥soeh透流 
11
鱔人聽着蠓仔講 胡蠅文武雙項通 相chhōa行出竹管洞 beh去食伊胡蠅王 
12
胡蠅看着蟺尫來 驚kah喙仔lī-sai-sai 知影蟺尫chhùi厲害 飛懸m̄---來 
13
蟺尫看着伊胡蠅 想甲喙瀾chiap-chiap-tin 胡蠅着驚飛緊緊 蟺尫看着目gîn-gîn 
14
胡蠅想着真m̄願 beh kap蠓仔結大冤 beh koh起人kap伊亂 法度請比伊較懸 
15
胡蠅beh去請蜈蚣 beh請蜈蚣咬蟺尫 tòa tī厝頂角仔縫 chit位伊tiàm幾十冬 
16
蜈蚣聽着胡蠅講 講伊蠓仔無正宗 雙人行出角仔洞 beh liàm蠓仔伊ê hông 
17
蜈蚣跤骨又ke̍k濟 三十六枝一直爬 胡蠅想了無好勢 去問虼蠽伊一个 
18
虼蠽tòa tī菜廚府 專門leh kāng做軍師 伊ê計智足chiâ有 兩枝消息在身軀 
19
虼蠽推算無錯誤 也有一層三不服 緊胡蠅伊約束 蜈蚣此去會勞碌 
20
蠓仔知影蜈蚣來 走去講hō͘蟺尫知 蟺尫想計在心內 趕緊去請蛤仔 kap-á來 
21
蛤仔tòa tī田岸空 蠓仔去請伊一人 無伊來事phái pháng beh請蛤仔破蜈蚣 
22
蛤仔法度真厲害 將情說hō͘蠓仔知 蜈蚣法度我知歹 放尿伊着m̄敢來 
23
蠓仔去請伊蛤仔 收拾蜈蚣伊ê跤 蜈蚣帶hông beh來咬 蛤仔做前走來cha̍h 
24
蜈蚣sô tio̍h蛤仔尿 跤骨親像火leh燒 大聲細聲哀哀叫 歸尾tiàm leh phoh-phoh-tiô 
25
蜈蚣跤骨落了了 袂振袂動直liâu-liâu 想着有影真見笑 為伊胡蠅chiah soe-siâu 
26
歸尾tiàm leh la̍k-la̍k-chhoah 無跤thangán-chóa拖 一條chhan-chhiū手錶帶 遠遠看tio̍h chhan-chhiū蛇 
27
胡蠅飛懸看現現 看伊蛤仔較gâu仙 伊ê法度m̄免戰 看蜈蚣真可憐 
28
蜈蚣就共胡蠅講 汝緊去請蛇大王 帶在青山石峰洞 伊ê法度ke̍k靈通 
29
胡蠅隨時飛起行 去到青山叫蛇兄 代先問hia蛇仔囝 講蛇大王伊ê名 
30
大蛇tio̍h真歡喜 thiòng kah喙仔hi-hi-hi 腹肚iau kah半小死 今日有thang好止飢 
31
大蛇喙仔peh開開 蛤仔驚甲目bui-bui 一隻予伊做一喙 吞落ām-kún結一lûi 
32
蛤仔伊死日暗 蠓仔共伊做孝男 ta̍k隻哭kah真悽慘 蛤仔你死我m̄甘 
33
蛤仔你死真phah-sńg 蠓仔日哭tú e-hng 有情sòa kāphâng飯 哭kah喙仔長長長 
34
日頭tio̍h leh háu khu tī暗暗桌仔跤 哭kah規身lóng無肉 詳細kai聽無cheng-chha 
35
蠓仔想tio̍h情就盡 beh koh去請黃真人 想報冤仇較要緊 hoa̍t落就緊beh起身 
36
Hoa̍t落起行緊備辦 透暝趕到花果山 黃蜂真人出來等 蠓仔 soeh一番 
37
黃蜂第一歹性地 beh助蠓仔伊一个 起hoah蜂黨足成濟 beh kap大蛇起冤家 
38
虼蠽推算真厲害 隨時講hō͘胡蠅知 蠓仔去通黨派 近日大兵會來 
39
胡蠅聽--tio̍h虼蠽講 黃蜂武藝ke̍k靈通 咱tio̍h預備較妥當 behsiá人較適當 
40
虼蠽leh想隨時有 叫伊着去請蜘蛛 蜘蛛tòa后壁厝 人人叫伊天羅師 
41
伊有天羅kap地網 法術又koh真靈通 tio̍hchit ê較妥當 緊去請伊來持防 
42
胡蠅koh再問一pái 先生你koh講我知 m̄知伊tòa siá所在 叫我佗位請伊來 
43
虼蠽chit kā伊開口 伊是tiàm人厝後郊 不管佗位伊會到 有時tòa人厝角頭 
44
胡蠅隨時起行 去到講hō͘蜘蛛聽 蠓仔beh kap伊拚命 去請黃蜂kài出名 
45
蜘蛛聽--tio̍h胡蠅講 黃蜂戰術ke̍k靈通 伊ê法度ke̍k妥當 身軀伊tài一點hông 
46
胡蠅聽--tio̍h chit號事 好喙tī leh求蜘蛛 你着來去做我主 也無驚了去thâi輸 
47
蜘蛛娘娘chit講起 我ê身軀會放絲 天羅地網創完備 千軍萬馬盡驅除(khu-tî) 
48
蜘蛛計智ke̍k gâu想 人人叫伊施娘娘 製成陰陽天羅帳(tiu) m̄驚蠓仔gâu主張 
49
黃蜂chitchiâu出陣 冤家蠓仔kap胡蠅 胡蠅看tio̍hchhe-chhìn 黃蜂相phah kài認真 
50
黃蜂歸陣chiâu-chiâu到 蜘蛛網厝角頭 黃蜂tio̍h驚想beh走 天網地網sì-kè包 
51
黃蜂tio̍h驚走袂離 飛去kēng tio̍h蜘蛛絲 想beh脫身走去 蜘蛛翻身beh lia̍h伊 
52
蜘蛛翻身tō kālám 真人暗放梅花針 娘娘中毒chiâ悽慘 m̄敢kā lia̍h面青紅 
53
真人毒chhèng ke̍k厲害 娘娘寡(kóa) lóng m̄知 好得無死siōng佳哉 中毒腸肚大聲哀 
54
蜘蛛肚大又袂死 着驚m̄敢去咬伊 知伊身軀有暗器 娘娘十分leh tiu-tî 
55
蠓仔知影事歹代 真人有去無轉來 tiâu tī蜘蛛ê網內 ta̍k日大聲細聲哀 
56
蠓仔再去叫田嬰 田e出戰giâ大旗 田嬰chiah kā伊講起 我去有死穩無生 
57
田嬰着驚m̄敢來 蠓仔將情講伊知 無你我想看māi behsiá人來安排 
58
田嬰tō kā伊指示 你tio̍h去請蟬先生 大蟬tòa tī樹林寺 你ta趕緊去請伊 
59
蠓仔受氣做伊走 想beh koh去請肚猴 肚猴tòa tī空仔口 蠓仔隨時去兜 
60
肚猴講伊無法度 蜘蛛算是老江湖 chit號陣圖難tit破 伊在空中我在thô͘ 
61
肚猴加講不敢來 蠓仔走去請姑玳(kong-tāi) 伊tòa水府石洞內 蠓仔beh去請伊來 
62
蠓仔去到姑玳府 beh請姑玳做軍師 姑玳伊講幾句 我無法度lia̍h蜘蛛 
63
蠓仔想着也有影 戶架樹頂上好請 因為胡蠅做正 今日beh kai大輸贏 
64
戶架tō kā伊講起 你ta去請阮小弟 我弟名叫老樟茲 日在府中暗無 
65
叫我送肉去飼虎 戶架做事真糊塗 着請別人較妥當 chit去穩成功 
66
蠓仔走去草猴府 tòa山崑崙 草猴伊講幾句 你着去請阮姊夫 
67
身軀兩枝吾梅刺 thong人看tio̍h to驚伊 阮姊頭殼紅kì-kì 姊夫外號叫草蜢 
68
祖傳hō͘伊吾梅刺 而後(hiō)死了傳hō͘--伊 寶貝是伊學上起 看又軟軟無半絲 
69
蠓仔聽着草猴講 叫伊去請草蜢公 beh破(phò)天羅佮地網 tio̍h請伊來穩成功 
70
蠓仔講hō͘草蜢聽 請你去收蜘蛛精 蜘蛛法術萬項件 別人請來無穩贏 
71
蠓仔知影事phái pháng leh求草蜢tàu-sa-kāng 草蜢未kham求歸暗 較苦你鬥幫忙 
72
beh破(phò陰陽天羅帳tiu) thangsòa lia̍h施娘娘 beh破(phò)天羅地網陣 着chiū崑崙請門人(jîn) 
73
來到崑崙入去 白鶴洞中請師弟 白鶴先師chit講起 胡蠅蠓仔起交邊 
74
白鶴koh孔雀洞 鶴鈞老師做仙翁 鳳凰燕集做一黨 鴛鴦水鴨來相逢 
75
老龜伊去背戰鼓 石降拍鵠皮粗粗 水蛙腹大袂行路 跳遠一步歸晡 
76
蝴蝶本是媠查某 影戲伊是做紅姑 有學劍光ê法度 是沈雌霞ê門徒 
77
就點烏鴉thong報 着一隻破伯勞 代誌驚了做不好 soah koh tn̄g着伊蜜婆 
78
虼蚤靠伊好跤手 跋落水底○○泅 好咧燕仔走去救 若無性命伊着hiu 
79
木蝨 (ba̍k-sat)kài gâu放臭屁 毛蟹 siōng gâu pûn雞胿 喙瀾不時lām-sám sûi 予火金蛄皆落𩮴 
80
鳥鼠第一好計智 偷咬蜘蛛ê書(si / 泉州) 天羅地網八卦起 實在難得來破伊 
81
蝙蝠計智siōng kài好 伊chit走去蜜婆 蠓仔着驚走轉倒 好得鴛鴦來講和 
82
烏鶖 tī leh做大將 黃卿phah第一雄 tio̍h是粉鳥siōng有量 hō͘伊點tio̍h姑不將 
83
覓鶚懸飛leh kho͘風 拄tn̄g一隻大鳳凰 花眉無信伊來講 粟鳥 siōng gōng 
84
白鶴仙師 gâu想計 去請太乙伊一个 即點鯪鯉chǹg地 獨角金龜giâ鐵叉 
85
鶯哥去借巴蕉扇 behchit陣目一ni̍h 大鵬靠伊gâu飛天 孔雀親像順風耳 
86
燕仔展伊siōng gâu飛 南洋大海飛會過 老君看伊無目地 而後即命姜子牙 
87
元始天尊來做證 leh kā老君說分明 飛天chǹg地無路用 天羅地網天生成 
88
天羅地網八卦起 銅牆鐵壁一般年 飛天鑽地走袂去 着用法度來破伊 
89
蜘蛛m̄是sió-kóa人 道行算來五千冬 beh破伊ê蜘蛛網 着點門徒tàu相幫 
90
白象一條捆仙索 月兔頭插兩枝刀 老猴展伊跤手好 伊會上天偷仙桃 
91
烏貓本成愛格水 烏狗kah喙開開 叫伊赤牛來做鬼 條件袂和chiah推開 
92
閣點黃貓翻天印 羌仔 kap伊格氣人 sòa瀧猴誅頭陣 狐狸伊也下凡塵 
93
白頭鵠仔kài pîn-tōa 真人叫伊下仙山 代誌到chiam̄願 beh koh起人結大冤 
94
虼蚤飛身入陣內 就對東門phah過來 娘娘法術ke̍k厲害 虼蚤𠖫 八卦台 
95
青爛去借火鏡 協力beh蜘蛛精 鯪鯉鑽地m̄知影 鼢鼠chhōe無路thang行 
96
蜘蛛看着鼢地鼠 手the̍h天羅來𠖫伊 好得拄着伊鯪鯉 招伊鑽地去逃生 
97
蜘蛛看伊鑽地走 地網放落塗跤兜 真言咒語念了後 塗跤變成鐵石頭 
98
許陣卜走走無路 予伊𠖫八卦爐 神兵神將佇leh顧 掌豆成兵老江湖 
99
金龜趕緊來到位 連拍三粒掌心雷 去hō͘蜘蛛喙peh開 三粒吞做kap一堆 
100
燕仔看了無妥當 隨時吐出白劍光 蜘蛛一派算崆峒 伊有十分leh持防 
101
蜘蛛放出青光劍 伊个劍尾野較尖 兩pêng劍光金閃閃 予伊切斷碎iâm-iâm 
102
白光soah hō͘伊切斷 青ê劍肉有較長 tàu贏劍koh收倒轉 拄着草蜢入陣門 
103
草蜢接陣伊無問 兩枝鐵尺丈外長 見面隨時跳倒轉 卜摔蜘蛛ê尻川 
104
蜘蛛看着伊暗器 世間chit兩枝 都是案仔吾梅刺 娘娘十分leh張持 
105
蜘蛛手the̍h乾坤袋 四句咒語m̄免加 予伊收落袋仔底 無人通救伊一个 
106
大蟬知影走來叫 去報烏鶖kap鶆鶚(la̍h-hio̍h 想無計智真可惜 乾坤寶袋偷袂着 
107
鳥鼠卜咬乾坤袋 去招石降kap水蛙 石降鵠仔 phah三下 三更beh kā伊偷 the̍h 
108
鳥鼠伊卜入陣內 chǹg對壁空無人知 蜘蛛娘娘真厲害 知影鳥鼠鑽入來 
109
娘娘手the̍h天羅網 鳥鼠隨時走無空 hō͘𠖫落袂振動 大聲tī leh hoah救人 
110
予伊咧着chih-chih叫 娘娘看伊全無tio̍h 鳥鼠來輸真可惜 後來好得伊la̍h-hio̍h 
111
鶆鶚來kā ngeh leh走 走到崑崙ê山頭 好得天尊趕來到 野無袂得轉兜 
112
鱔魚伊去觀星宿 蜘蛛性命袂該休 亦有救星通來救 來大蛇soeh理由 
113
大蛇吐出毒烟霧 毒氣beh傷伊蜘蛛 蜘蛛豪光本成有 毒光袂óa伊身軀 
114
蝴蝶gia̍hleh觀望 連放三枝紅劍光 卜傷蜘蛛妖黨 來助大蛇ê威風 
115
蜘蛛伊有護身鏡 劍光未óa先知影 蝴蝶想beh顧性命 beh走無路thang好行 
116
娘娘發起乾坤袋 將劍收收做一下 蝴蝶看了m̄是勢 將劍收轉緊回家 
117
田嬰做人siōng鐵齒 仙師叫伊giâ戰旗 崑崙正派四大字 崆峒pêng也知機 
118
崆峒伊有野蠻黨 有學邪法ê劍光 寶貝也是ke̍k妥當 移山倒海件件thong 
119
崑崙劍仙白鶴 相thâi伊也免用刀 孔雀寶貝也真好 仙家法術m̄是無 
120
水牛腸肚siōng大桶 駱駝練成金鋼棒 beh來拍破蜘蛛網 連拍三下無彩工 
121
蜘蛛法術ta̍k項有 練成五粒定光珠 駱駝m̄知kap伊株(chu) 予伊phah kah soah杯龜 
122
烏貓靠伊siōng gâu走 beh咬蜘蛛ê眉頭 hō͘伊拍着ai-ai-háu 一隻ta soah m̄成猴 
123
水蛙beh破蜘蛛網 胡蠅才去放毒蟲 食了逐隻大肚桶 袂行一箍死人 
124
灶雞入陣成悽慘 tiâu佇蜘蛛八卦網 錢鼠poa̍h落佇地陷 身軀不時tâm-tâm-tâm
125
狐狸靠伊尾大koa 較懸牆圍也敢pôa 現時尾soah chhun一半 chhun死跳chiū八卦山 
126
雞公來到kâm-kâm叫 望冬見面phok-phok-tiô 雞囝對米一直khioh 也無看着伊la̍h-hio̍h 
127
番公出聲leh hoah殺 鴨母刣輸hoah m̄值 陣圖siá款無人捌 拄tio̍h地牛 siōng有力 
128
老猴chiu siōng厲害 siá-mih機關看會知 伊對中門入陣內 beh kap娘娘伊相thâi 
129
娘娘看着大受氣 大罵老猴死cheng-si 你入陣來送死 手gia̍h拂塵來phah伊 
130
猴是大聖孫悟空 入陣接戰有持防 猴êchiu m̄是gōng 菩薩祖師ê道童 
131
猴ê目chiu看會曉 蜘蛛本是絲線妖 伊ê寶貝ke̍k巧妙 風火伊tō擋袂tiâu 
132
着請風火來破陣 也無難得lia̍h伊身 也着寶貝大要緊 會得收陰絲線神 
133
蜘蛛是驚風kap火 無線蜘蛛就袂飛 東洋大海袂得過 看伊敢有雙領皮 
134
門人服tī午門外 上下koh烏白蛇 胡蠅驚kah khī-khī-chhoah 娘娘有死穩無活 
135
力一枝巴蕉扇 着大風滾chiū天 戶架hoahoa-oa死 蜘蛛性命敢難移 
136
真人發起神火箭 九隻火獅chhi-chhi-chhi 好得娘娘走有離 hō͘伊燒斷蜘蛛絲 
137
蜘蛛着驚走落地 走kak袂行做狗爬 身軀有帶乾坤袋 第一厲害是chit个 
138
鳳凰發起七星劍 連sòa兩枝相連 娘娘性命真危險 較險挑油過石尖 
139
烏貓烏狗kap狐狸 寶劍連放四五枝 逐枝ê劍白sih-sih 協力beh收蜘蛛精 
140
蜘蛛發起乾坤罩 各人寶貝算真gâu 好得真人tī尾後 發起太極tī雲頭 
141
老祖發起通天手 乾坤寶袋被伊收 無in師父走來救 性命險險着soah休 
142
蜘蛛師父是飛絲 日閒遊出遙池 看着門徒險險死 下凡趕緊來救伊 
143
好得師父來解救 nā無性命伊着休 飛絲leh求眾道友 門徒伊beh家己收 
144
眾人同情in師父 飛絲chit來收蜘蛛 眾仙回轉逍遙府 仙家道友極仁慈
145
chit部歌仔眞希罕 內中獸名歸千項 是古書也無傳 全講動物無講人


破天羅地網陣戶蠅蚊仔大戰歌 (1935 宋文和)內底有古早漢字版

 vs

  戶蠅蚊仔大戰歌 (竹竹版1971)


=>  無啥仝。

3. 論文評論

1。台江雜誌第20期,歌仔冊e文學趣味。簡單分類niâ。 => 竹林版
2。

《戶蠅蚊仔大戰歌》內容概述 => 竹林版


http://koaachheh.nmtl.gov.tw/khng-koa-a/36b/36b.pdf.pdf

3. 台江雜誌第8期(柯榮三),有完整的紹介。

OTHERS :

我來唸歌予恁聽:黃得時捐贈歌仔冊 - 台灣文學研究學報

4。我有做漢羅版 (宋文和版 1935)佇網路。 http://issuu.com/ma-satsin-liong/docs/ho-sin_bang-a-1.docx

5。其它全國碩士博士論文應該攏有才著。

ps :http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22104NTNT1045003%22.&searchmode=basic


1 則留言: