2016年9月25日 星期日

Tâi-gí siá-hoat

<Tâi-gí siá-hoat>
Lán chit kúi tang mā sǹg khòaⁿ chiâⁿ chē Tâi-gí chheh ah.Beh mn̄g ka-tī chi̍t kóa mn̄g-tê, nā Tâi-gí ē pó-liû--lo̍h-lâi, ē koh chhun toh chi̍t chióng siá-hoat. Che sī chiam-tùi bûn-jī niâ, koh iáu-bē kóng tio̍h gí-giân.

Chiàu hiān-chhú-sî, kan-taⁿ ē chhun 3 chióng.

1.       Choân-hàn
2.      Hàn-lô
3.      Choân-lô.
Jī-tián bô sǹg
Tōa-goân-chek Hàn-jī tiāⁿ-tio̍h ài thóng-it--ê, seng mài koán kàu-io̍k-pō͘ chò liáu siáⁿ-khóaⁿ. Ka-tī o͘-pe̍h chō-jī--ê, tiāⁿ-tio̍h ē bô tha̍k-chiá, tû-hui ū lâng goān-ì lâi hoan. Ka-chai, kòe-khì ū chiâⁿ chē sian-pòe tâu-li̍p hiah koa-á-chheh ê tiān-chú-hòa, hō͘ chē-chē toan-tiah ê gí-sû lâu--lo̍h-lâi. Che thèng-hó soat-bêng LÔ-MÁ-JĪ ê hó-chhù, kang-kū-sèng.

Mā seng mài kóng kàu-io̍k-pō͘ ê sim-lí sī beh sak hàn-jī niâ. Tâi-lô kap PE̍H-ŌE-JĪ khah-si̍t sī bô siáⁿ chha-pia̍t. Lán bô te̍k-pia̍t pâi-thek, khòaⁿ kò-jîn.

Hàn-lô èng-kai sī chi-chhî-chiá ǹg choân-lô ê bo̍k-piau. Lán mā seng kā choân-lô àn hā.

Án-ne, khòaⁿ chhun choân-hàn kap hàn-lô niâ.

Lán siat-sú chi̍t-kóa mn̄g-tê, toh chit chióng siá-hoat ū hoat-tō͘ pó-liû khah oân-chéng ê Tâi-gí koh ū khah hó ê kàu-io̍k kang-kū-sèngTong-jiân, jīm-hô toh chi̍t chióng lóng ài kàu-io̍k.

LÔ-MÁ-JĪ ê te̍k-sek sī siáⁿ?四書五經讀透透毋捌黿鼇龜鼈竈。(sù-si gō͘-keng tha̍k thàu-thàu, m̄ bat gôan ngô͘ ku pih chàu.
Jī-bú chió koh ū pheng-im pó-liû kok tē-hong ê khiuⁿ-kháu, tú-chiah kóa-á-chheh ê lē í-keng chiâⁿ bêng--ah. Jî-chhiáⁿ tú tio̍h gōa-lâi-gí koh ē-sái sûi-sî chiò it-tēng ê kui-chek lâi hō-miâ,hàn-jī siá-hoat chiâⁿ oh thóng-it, sī beh ná kiâⁿ hiòng kok-chè-hòa. O̍h hàn-jī kám bián seng o̍h pheng-imO̍h hàn-jī kám m̄-bián o̍h chhit-siaⁿ, siaⁿ-tiauKám tio̍h ài hiah siâng têng-kangP-ph-b í-keng sī kòe-sî ê mi̍h to bián koh tâm-lūn. M̄-thang kóng LÔ-MÁ-JĪ kan-taⁿ sī chù-im chit khoán bô tì-sek ê ōe. Sè-kài m̄-sī hàn-jī chiah sī jī.
Lán chai chia ê hó-chhù beh hō͘ lâng sêng-jīn chiâⁿ oh, iû-kî chit khóaⁿ ê khoân-kèng kap chē-chē lâng pó-siú ê su-sióng.

Nā kàu-io̍k chún-kóng án-ne, ha̍k-hāu lóng ū kà, sī án-chóaⁿ ē khòaⁿ bôHe m̄ tō sī kā LÔ-MÁ-JĪ tòng-chò pheng-im niâ, ū hit chióng kan-taⁿ hàn-jī sī hàn-jī ê su-sióng. Khòaⁿ chē-chē choân-hàn ê chheh mā sī chù-kái chiâⁿ chē pheng-im, he sī ūi-siáⁿ-mi̍h Kám sī sim-thāi tō sī LÔ-MÁ-JĪ m̄ sī jī Tiāⁿ-tio̍h ū chi̍t-kóa kai-kip tī lāi-té.

In nā kóng bô, chhéng-kàu sī án-chóaⁿ mā seng siá LÔ-MÁ-JĪ chiah chù-kái hàn-jī tō hó. Pêⁿ-pêⁿ lóng sī jī, kám lóng bô chhaSiá hàn-jī chù-kái kám ē khah chióSiá hàn-jī nā beh liām kám bē tâⁿ-khì
Che mā khòaⁿ chhut LÔ-MÁ-JĪ ê kang-kū-sèng í-keng hông am-khàm khiài--ah. Hàn-jī hiān-chhú-sî ê kang-kū-sèng sī ké--ê, sī hông khòng-chè--ê, koh ū lâng ê pûn-tōaⁿ chò-sêng--ê. Kang-kū-sèng, hāu-lu̍t sī lâng tiau-kang ba̍k-chiu tòng-chò bô khòaⁿ--ê, thiah-pe̍h-kóng, tō sī m̄ goān khì ha̍k-si̍p niâ.

Tong-jiân, it-poaⁿ siá-chò ū khó͘-lêng bô ēng tio̍h hia lán kóng--ê khah toan-tiah ê Tâi-gí sû mā bô su-iàu. Lán lâi khòaⁿ ê sî tō ē mn̄g ka-tī che sī beh tha̍k siáⁿ-mi̍h imChe sī Tâi-gí bûnKap ēng tha̍k hôa-gí ū siáⁿ-mi̍h cheng-chhaTha̍k-chiá sī ēng hôa-gí á sī Tâi-gí lâi tha̍kTùi tha̍k-chiá ê gí-giân ê pō͘-hūn kám ū-iáⁿ ū pang-chānLēng-gōa chit khóaⁿ chheh khah kháu, siá nn̄g-chióng choân-hàn kap choân-lô. Put-kò chiàu góa ê kha-thâu-u lâi siūⁿ choân-lô bô siáⁿ lâng lâi khòaⁿ. He sī thó-chè chóa niâ. Góa sī siūⁿ bô ūi-siáⁿ-mi̍h mài seng ēng hàn-lô--leh.

Koh kóng tńg--lâi, hia 3 chióng Tâi-gí chheh, hiān-chhú-sî tùi Tâi-gí pó-liû sī toh chi̍t chióngHe sī ài hō͘ tha̍k-chiá su-khó--ah. Tha̍k-chiá koh ū gōa chē ChēSī chin-chiàⁿ chē He to koh khian khì kàu-io̍k--ah. Lí nā m̄ sī siá chia 3 chióng í lāi--ê, lí sī siá sim sng--ê niâ.

2016/9/25

沒有留言:

張貼留言